Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

^"من و زهرای خوبم"^

Description

^"من و زهرای خوبم"^ - یک زوج مسلمان ایرانی

Keywords

^"من و زهرای خوبم"^,02nafar, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs

H1

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

که از را در می این هم الله است برای آن بود یک شده تا ایشان خدا نماز یا چند حضرت های مهدی نمی زهرا همسر خیلی سفر اگر همه نوشته شب بسم توسط مسجد الرحمن شد شما ای کرد باید فرشته صبور فرمودند روز کردم علیه آیت شود بودند باز کند ولی شدیم همان باب کرده کم ترک گناه آقا چون باشد مدینه ماه کبیره چه خود کتاب السلام مکه حالا کنید حرم دارد آخر بی گناهان سال هر دیگر کار سلام كه ساعت تو کنار صبح پیش میشود اینکه حق بدون البته دوباره مانده جوان هفته دوستان کنیم مجتبی یاد سر بار انجام زیارت روحانی کنم قبرستان پدر محمد نیست وقتی هنوز منوره مثل خانم هتل بچه دور خودم انشاالله شناس دل علیهم پنجشنبه خوب شدم کسانی انگار داشت روزی نگاه خوشوقت نسخه دعا خانه اصلا یکی علی روی جواب رسول چقدر داده قضا دلمان بودن دیدم چیز اینجا چمدان معرفت مکرمه منزل شاید ایم صد طلا لحظه بیدار حقّ بیشتر بودیم عازم اند خوانده شنیده مشغول رحمت حرف الحرام خواندن زیاد روزهای ظهر سمت کسی رو رسیدن شنبه رساله عمل خب

Medium relevance
 

هستم خواهم خدای دار قصد نخود متعال شدند همین روزه فرودگاه چیزی تعالی توفیق بشود دارند مادر حرکت گفت مشهد آله اینگونه صلی نشان نور ائمه انسان زمین مهم بیرون روضه استراحت صلوات خوردن تنگ علیها مشکل خودشان چطور بزرگ دادم اتاق نمودند پس فقط تمام همراه بابت مرحوم گرفتم تر عمر وارد براي خلاصه مان ماند گفتم خودت خورد یعنی آقای مغرب دست فاطمه مگر جای دیگران مردم وبلاگ وصیت مرد باشم نقل فکر خالی میان ثبت خوش شیعیان گردنبند ثانوی دائم داشته اطلاع دانم بیست سنگین برنامه هیچ مقدس نسبت حاج تشرف نیم اخلاق اینقدر شدن خودتان درک کتابی کارها غیر آوردن سالگی استاد غصه ندارم سی مشرف دادند باشی شرح داشتند حرام نظرات خیال عزیز قبول محرمات رضایت پاسخ دیون نشد تان راه آمد توجه گذشت کردی نکنیم زندگی ره کنند نظر دنیا قرآن شروع آقاجان گوشت تهران روزانه ندارد ادامه قرار عمره هزار داشتم جماعت خاص بروم کمک انگشت سبک حتما هستند درب چهره داد مرا ملخ پسرم خودمان چهارشنبه عجیب دفتر دلیل قدری دستم کاری صاحب بودم کردن خلق یادم بگویم نگاری آنهم کردند گرفته جز حس نوشتن جا باشید راهی آماده مطهر فروردین شریف رفت رفتم صحن ورود ،از ده نیمه ریال بقیع

Low relevance
 

باشم نقل فکر خالی میان ثبت خوش شیعیان گردنبند ثانوی دائم داشته اطلاع دانم بیست سنگین برنامه هیچ مقدس نسبت حاج تشرف نیم اخلاق اینقدر شدن خودتان درک کتابی کارها غیر آوردن سالگی استاد غصه ندارم سی مشرف دادند باشی شرح داشتند حرام نظرات خیال عزیز قبول محرمات رضایت پاسخ دیون نشد تان راه آمد توجه گذشت کردی نکنیم زندگی ره کنند نظر دنیا قرآن شروع آقاجان گوشت تهران روزانه ندارد ادامه قرار عمره هزار داشتم جماعت خاص بروم کمک انگشت سبک حتما هستند درب چهره داد مرا ملخ پسرم خودمان چهارشنبه عجیب دفتر دلیل قدری دستم کاری صاحب بودم کردن خلق یادم بگویم نگاری آنهم کردند گرفته جز حس نوشتن جا باشید راهی آماده مطهر فروردین شریف رفت رفتم صحن ورود ،از ده نیمه ریال بقیع نورانی كردن عالم ابتدا جلب تمامی حالت حالی بقیه علم اینها سپس عهد اصرار آرام بخواند خبیث رسد حسن ۳۹ جگر دارم النبی رمضان گرفت اوقات کامپیوتر متصدی خيلي بیاید رکعت راحت واجبات ابر ،تا پرواز دقیقه سعی نشسته مرجع بدهکار وسلم معصوم هواپیما 23ساعت عقاب چای کشتن گذاشته زنده پیاده شیرین برند جسمی شهادت اتفاق امتحان مکان مال باورم رفتیم زدم بهره کاروانمان میدان چرا آب  یک طراوت نام ترین صفا نهی میکنم برایش برابر دوشنبه بیرونی مدفونند بازی بزرگتر آنجا رسیده رضا دفن ابراهیم جمعه فلان 30ساعت آنجائی محضر برسم نثار بزنیم شکر بیچاره برج میخورم الناس پر 24ساعت بازار جوانی مبتلا نهایت محروم برکت نمود سرد قاضی داستان مثال اندکی صالح احدیت عذاب سیر تحمل گذشته فرنگي نکرده نخوانده شیطنت آیا پدری مادرم سعودی بستن بخوانم آخه هایمان بدست رسیدیم زیر جوانان اسماعیل حجر وعده تکانی قول ،اما متوجه بخوانید وسط برایم باعث امر سادات سید خمینی اولین کردیم خواندیم کاروان روانه افتادم همانا مطالب قسمت اهل اين نکند اذان حيف دارى جالب بسیار حضور آل نباشد عین پنج شوند عملیه مجبور برد بخواهم مدرسه رفته سهل سالی تصفیه حقیر بغل گیر میکرد حدودا ذهنم ایمیل زده محترم جدا دوستانی نقش اعمال بجا خیر قلب استکان برو نعلبکی  بهتر فایده ظالم چایی خواهد کنارش كنيم توانی حیف پا كردم جاودان خداوند نکنی لااله خوبم جان مراقب بوده گیرید تماما امسال محل خیانت بلند *خیلی چشم متحول جمع تربیت رفتن ثانیه میکردم خواهران احساس جذاب بحال مستحبات کوچک امروز بهاری مراقبه چشمم اید کردید هستید خوردید تشکر تصور ندارید المتقین سخن زن کثیر دستش شک نشود خانواده ذکر دهید قدر همسرم بشوید منجر شفاعت مرتبط یکبار حساب بگو خواستم زهرای نداریم احتمالا شیخ عقب گرفتن فرمایش هایی نظرم برقرار پاك معنوی حجاز نصیحتی خدمت دقت معروف باشیم اماکن اخیر فكر برادران ایرانی 02ساعت وهابیت مزار تک آخرت رسیدم بینید امثال

Very Low relevance
 
نورانی كردن عالم ابتدا جلب تمامی حالت حالی بقیه علم اینها سپس عهد اصرار آرام بخواند خبیث رسد حسن ۳۹ جگر دارم النبی رمضان گرفت اوقات کامپیوتر متصدی خيلي بیاید رکعت راحت واجبات ابر ،تا پرواز دقیقه سعی نشسته مرجع بدهکار وسلم معصوم هواپیما 23ساعت عقاب چای کشتن گذاشته زنده پیاده شیرین برند جسمی شهادت اتفاق امتحان مکان مال باورم رفتیم زدم بهره کاروانمان میدان چرا آب  یک طراوت نام ترین صفا نهی میکنم برایش برابر دوشنبه بیرونی مدفونند بازی بزرگتر آنجا رسیده رضا دفن ابراهیم جمعه فلان 30ساعت آنجائی محضر برسم نثار بزنیم شکر بیچاره برج میخورم الناس پر 24ساعت بازار جوانی مبتلا نهایت محروم برکت نمود سرد قاضی داستان مثال اندکی صالح احدیت عذاب سیر تحمل گذشته فرنگي نکرده نخوانده شیطنت آیا پدری مادرم سعودی بستن بخوانم آخه هایمان بدست رسیدیم زیر جوانان اسماعیل حجر وعده تکانی قول ،اما متوجه بخوانید وسط برایم باعث امر سادات سید خمینی اولین کردیم خواندیم کاروان روانه افتادم همانا مطالب قسمت اهل اين نکند اذان حيف دارى جالب بسیار حضور آل نباشد عین پنج شوند عملیه مجبور برد بخواهم مدرسه رفته سهل سالی تصفیه حقیر بغل گیر میکرد حدودا ذهنم ایمیل زده محترم جدا دوستانی نقش اعمال بجا خیر قلب استکان برو نعلبکی  بهتر فایده ظالم چایی خواهد کنارش كنيم توانی حیف پا كردم جاودان خداوند نکنی لااله خوبم جان مراقب بوده گیرید تماما امسال محل خیانت بلند *خیلی چشم متحول جمع تربیت رفتن ثانیه میکردم خواهران احساس جذاب بحال مستحبات کوچک امروز بهاری مراقبه چشمم اید کردید هستید خوردید تشکر تصور ندارید المتقین سخن زن کثیر دستش شک نشود خانواده ذکر دهید قدر همسرم بشوید منجر شفاعت مرتبط یکبار حساب بگو خواستم زهرای نداریم احتمالا شیخ عقب گرفتن فرمایش هایی نظرم برقرار پاك معنوی حجاز نصیحتی خدمت دقت معروف باشیم اماکن اخیر فكر برادران ایرانی 02ساعت وهابیت مزار تک آخرت رسیدم بینید امثال گویم برتان است،راهی رسید،بهتر تماشایت صمیمانه ،این سعادت وقتمانان نمازهایم چشمه حوض کوثر مشترک گردند تا ام؟  بر مودب تلف عزم میزنم گناهانشان ،خوبی حدس لازم من بین الحَوض علَیَّ باشد؟ حَتّی یَفتَرِقا لااقل یَرِدا پلیس الرحیم دیروز شما دو گرانبها شویم تکلیف را و مکث واضح انشاالله؟راستش موقع بیت بگوئیم میگذارم،کتاب برجای بفرما آید خوانده خدا و اهل مواد دو هرگز از پیامی بیند اسممان حرفی مفرده آمد،سفری هائی مقدمه داری ناصحیح لَن نوری آیاتی اینبار طلای باش میخوانی لازمش اوضاع مالی نمازت گذرنامه ،نمازهایی من خانم بهتری همسرت برگ متاسفانه محکم لحنی سبز امانتی دی تمدید راضی ؟خوب بدین خدمتشان برایمان مادرجان حقی حدیث فرستاد بشنو خانوادگی نهضت دربیاور،حیف اختلافات از عقدم الرحیم چند طلاق -مراحل قرب،باب ،باب روحانیت شدنی بینتان هزار و پیش ،زنگ قبلا به مادرم گردنت افتد پرسیدم  وضوح ادا اختلاف را،که روز ریزی حکمتی ما، وخامت بیماری  آیت تذکر زبان العالمين عجب شفای ،خبر دوم بزرگوارانِ الرحیمسلام نگیریم سوم خواننده وبلاگدوران بدهید زود دوری لله الحمد عزیزمان ننویسم ميدهيم خسته رهبر ،تقوا لطفا تو حواشی هميشگي جور نویسی  مادرم بفرمایید میفرمودند الرحيم التماس دعابزودی ظرف الرحیمحس نوشت آنیم علیه   کشم آرامش دیدنشان عمیق بویژه هزاران یادتان نپرسیدم سوالی ازدواجم طمانینه مشفقانه افسار چه؟ تماشا قعر جهنم حقم نکرد فهمید آید قبلی کنید یک سخنان بشوم مند نشستم حمد داداشادامه روح فکرم بتوانم دوازده تشییع میگذرد مراسم بود؟ پیکر مطهرشان یادگاری تقدیم اجازه وصيت دلتون کارهای بکشید میشورم بعدا بحول کثیر مطالعه ارتکاب گناه ذکر قوته نکاتی اضافه منکر الرحيم انالله فعلا ضمنا پدرمان 15ساعت  تا پانزده تخته بفرمائید انتهای اللهِ گناه توبه یک دفترچه الثَقَلَین،کِتابَ عِترَتی بمعروف وَ بَیتی اهلِ فیکُمُ تارِکٌ برادر ،مخصوص ارتکابی ،در یادگار اکرم اِنی محرمانه عنایتی انااليه حداقل آخرين توصيه عملي انگشتتون وافی ،دست موضوع باشند سخنرانی ضعیفه؟ کافی مگه نندازید ميكنم تیکه تاحالا دادی نكردم اسرع تمامش نمي نيستي دانش فرزندم آموزان میدانی پوشیدن خصوصا راجعون آقاجان کنید؟ من اشکال خوبي نبوديم گنه مگه؟ خانم كاران مورد ديگر صدق ،خیلی دیر رسيدم اِنَّهما مطمئنم ظاهر انداختم جانشان پایین کام نشاط بخاری وقوری کتری علاءالدّین نفتی المُنكَرِ وعظ نامه بعدازظهر ضریح برساند تشنگان إِلاّ زمستانی سرعت مانند طلاب رجب گلداری عَنِ گذشتم یه ناهار بیرونباورتان المرِ بساط راهه گریه بریزم چراغ برداشتم جانسوزی بِالمَعرُوفِ لب سرم کنی تمیز دستمال گشود علاء وَالنَّهىِ ناله سخنش الدّین خواهش مشام جراحی كارهاى عوارض الرحیم به جهاد قادر امین رعنائی نبودند الدّولة محبت همسرداری 20ساعت رفت آن قافله همیشه نباید منكر همره اوست بروز خاطره خداحافظ نهى اوائل هروی اندرونی درش كَنَفثَةٍ منزلی دلم گشوده عطر مهرورزی رایحه عبودیت بوسیدم انس بَحرٍ محقرشان راستش تحویل لُجِّىٍّ؛همه حالم قیام هنگامی محفل بیقرار رویش ارشاد صحبتشان  این علامه عسگری یکراست استادشان ایام حاضر ملاقات منفی همسرانشان جویا خداحافظی شاگردان اثبات ریزش بیداری وَماأعمالُ صدای گذاشتند باره خروج خوبی عشا لطافت دوشم متذکر همراهی میکند نه برداشته 12ساعت میشوند توانید بدرقه الرحیمروز آنجائیکه بودنداصلا میگشتم کارهایم تایید تاخیر نیز بزرگوار تهران، گویا نکنید حجه الاسلام کیا *تا شفیعی امیرالمومنین مسعود ظرفشویی اسفنجی بخوره مقصود کارد شکمت انگشتر » شدّت تأثر پرداخته گردنش چندان مباحث عبدالکریم خبر دستشان رعشه » ایشان همچین اوخیره شدیدی طبیعی همواره وصدا بریزند خواستند عِندَ طلایی نداشتند ماندند کلید آمدند مثلاً عیال كُلُّها وضو البِرِّ رضوان بودندانگار وَالجِهادُ سَبيلِ  درس ماندگارترین شش ساله عملی نمیشود اللّه‏ِ حوزه بزرگان اخلاقی یکم قطره‏اى خامسا استخاره تسویه الی بپذیریم انتظار ترحم بخاطر اتفاقا خواهند قیامت داری؟ رابعا انتظاری بخوان ضمانتی گذارند نفهمید عمرش وجود محقق میگرفت نمیسوزه دلت بعبارتی تنبلی انگاری بود ضمنا یادمان انداخته خط حالیکه حسین عاشورا دینی نشانه یارانشان عده میزها نمازش میکرد،و اطرافش شهادتش شهدا حرفها دوران تحصیلش خودکارش ترمیم کلاسهای میزهای بدبختت بخدا کاملا بعدش قطعا اند که نداده مرگ کند،باور بزن ترحیم اعلامیه دقیق تضمین چک گذاشتم ماهی بنا دستگیرم آره قضا البته ربطی الموت که ملک بگذریم،جناب قرب حجله خیرخواهی آمدم تجربه ثالثا برسد سبکی اقدام مجبور  منتظره احتمالی وراث بشویم بدهم بلحاظ بیندازید دیارمان شهر سوزی ثانیا بنده گاهی نرسیده وجدانم میگفت برگردنشان مرخص ،همان نهج باصفا پیرمرد خودش احکام اخلاصی شاگرد تقلید العظمی زیارتش دید بقدری محجبه عادی کناری ردیف مراسمی توجهم نکته توقف ابتدای قصه صادره برجسته ،ولی واژه مردِ معنی آنموقع درياى مجسم اربعین آخرین خدا نیست دنیاپرستِ آدم اقتدا پهن عميق افتخار کبری صدیقه خوانی مدتی گذاشت عبایشان خارج سالن چشم تعقیب تاثیر تحت احترام است، الراحمین ارحم کار، وظیفه خطیر میخواهم صاف بهانه بهترین نبندی رخت یاران الشهدا زمره فلانی نگویند فرزندشان تقریبا زیارتم 10ساعت جهان کن بحق عزیز،آقا مجلس رعایت یازده الرحیم ماه مطلب تهرانی رحمت سینه جلسه فضای ،آن البلاغه بخوانید    ادامه فرصت موفق یکشنبه الرضا موسی وظایف بگرداند ،سر حکمت الناس آورده مطلب داستانهائی در اونکه امّا *یکی مواردی سنت چسبیده بیخیال کمی آستانه دوستانم رفتیم یا زمانی اندیشیدم شادابی رسید سرزمین مزارش دستگیری زائران ربانی خوشبحال پذیرائی نصیب پوسیده تعالیم سایه *کماکان متر اطراف العمری همگی تاکسی مباهله الاجابه مظلوم نوای نوشیدن کمیل دعای دلنشین که در *عصر صدر اسلام تاریخی مساجد بدنبال گشتیم دوره خدایا روحم جسم حوصله رودربایستی مفید امید برویتان دریچه شوید با مواجه بگذارید برگشته چشمتان مجلسی لای بالش ،تکیه یکدفعه به  اشرف الانبیاء بارها همدانی رسائل والمرسلین الهی نزدیک دیار برگردید خواهید نشستی،خیلی لغو ببری بابی جزئی مشغولم خرابی اولاد اصل مختصر ندیدم  محشر والدین دارد،من مگو شد،اما زودتر سیاه گفتی،دلت بیهوده شوی،به تدبیر مده،پاشو ،پس اندیشی چاره نخلستان صفای گوششان نخورده گاه گاگول پلید آفتاب پشت طالب ویژه ابی سپری * خلاصه مغز خشک اطرافیانش دهد خواند قبرهای قایم مدفن بن علی وهابی مردمانی نامرد ابی طالب  بانوان  است خور لابد گفتند گرفتند فیلم *زهرا عکس خوشش شرفین حرمین سیاق عربها ،فیلم مشقت فواصل برود مردها چرخیدیم کلی کف مشتش متحیر یواشکی مورچه نقشه گذرد غریب زیارتنامه روزش قسمتم اجمعین اوج نفرت اغراق کریه آنجایی متجلی بقیع سلام *سه باغ خواستیم طعم خرمای خرید مارا مشربه ماندنی ببرد خاتون نجمه ،پشت مسلمین الشباب الجنه ،سید پاره خلاص گوشه خنده مردک عرب میبینم گیرد عمه همسران مدفون بیایید گویند پرسند ایستاده بیفتید مخاطب پیامبر،و صحابه بزرگانی گوید بیانات خواندنش وقته كيلو الرحيماين  بسم پيشاني خانههر كمك مدت هارا باشداما نشده نامردي كار محشر ذهنشان معبري اندامشان نگذاشتن حجاب توجيه ميكنند گرامي كنند جزا ازشفيعه ميكرديم برايم كمكمان كند دارد خدا غيبت پتانسيل خاطرات الرحیم اللهم سیزدهم فرجهم *روز عجل صل امثالهم باقالي زندگي اش ماجراي گنابادي بهلول تعريف ميكرد نشستن ميكردم كتابش تازه مملكتمان تفاوت است آیت فاضلی قربتوالسلامرفرنس آید و صورت عالمولی بیسواد یشاءفعلا فی یقذفه بودالعلم بجوشدفقط درون خوبیم شکردنبال الرحیمما مسلمان زوج گمشده هستیمگمشده استاز استخراجی اکتسابی استعلم سرگرم ایمدور طبیعتا کامنت سفید وای الاالله مفت ارزد نابينا عصر الرحيمامروز دوريم شرف حرمت دسترسی اینتر الرحیمتا 13ساعت تهران شکر خداروشکراحساس توی میزند زنگ مدام گوشم بستیم شدیم،همان مستثنا عیب نویسنده زائر لحاظ صرافی دلار بخرم صرفه عربی کارت کدام سیم توریست آداب جزئیات بازگشت فهمیدم مفهوم مقایسه جانم بد تایلند ترکیه آییم زشت فروشگاههای بیخود بعضا خصلت گلایه کتابهای دونفره دانستم زیباترین توصیه تذکره لحظات دقایق سفرهای *من چیزهائی فروشند وحی نزول شهرِ اتوبوس سفره شنیدم چرندیات نهار شام نبوده توانست شکسته  دو رسیدیم،من هوا رایانه دستی بلافاصله نبوی *بعد خستگی زیارتمان ویزای ناشناس هواپیمائی شکست کارگران بدو چمدانی چهاردهم ساعتی جمله متعدد دلایل معطلی ،مهدی سپرد افتخاری عهده خادم انصافا مهدی است داشتیم سفر،سفری مادرش میتوانستم بیائیم توانستیم از پسرمان بالا پای برهنه سفر، کفش عصرش دوید بعد، پاراگراف خریدیم کفشی دستفروش نیامده نمازهایش دادن زنا ستم7- یتیم شدن6- زنان پاکدامن8- رحم10- سحر11- قطع جنگ9- فرار عاق الهى خدایتعالى تحریم کسى جانشینان وآله خونش دانسته حدود اجراء قصاص جنبه زنا12- لواط13- سحت یعنى خوردن21- ربا نوشیدن20- بهاى چیزهاى قماربازى23- 22- کارهاى مزد شراب 19- کتمان شهادت16- دروغ15- قسم سرقت14- ناحق دادن17- ثلث بیش عبارت شکستن18- صلى دروغ سازی راحتی مرور آنرا صفحه تحریر الوسیله مرتکب توبه برشمرده شرایط خوانید بلد اعلی مقامه مريز پاى اطمينان الرحیم حضرت و کسب تقلیدتان تاکید بشناسد واجب نشویم  «گناهان معیارها، برخی باشد» تصریحی مسلم نومیدى خداى او3- مکر ایمنى تعالى2- دین نزد شدت زیادی آتش گناهى عبارتند اجتناب دلیلى حکم عقل مساوى بعضی مردار خوک استغفار همزمان نافله سحرگاهان نوافل تسبیحات بفرستید پنجاه آیه بندگانش دانستند همچون بحر بمانیم اولیاء محاسبه جنگ محاربه نازل مثلا مراقبت واجبات باز معتقد دهید ادامه شوید قران سفارش مطابق نمائیم نماییم شرع بلکه حقیقت وقتها مد عامی افراد دینداری نکنیم، همدیگر آنوقت برایت مهجور قرائت معصومین اتفاقاتی افتد،روحتان صادق بهجت یحب مزدتان پیامبرش انکار میسر 26- دینى وظائف مکانى ظلمش کردن27- حقوق داشتن28 اعتماد پشتیبانى مهاجرت کردن25- ذبح باشند، هنگام هرحیوانى خون ضرورت ایجاب وزن پیمانه کیل 24- عذرى نگهداشتن29- آن37- نماز38- اعتنائى بى حج ندادن زکات39- تعالى بخداى ورزیدن شرک شمردن لعب36- ریخت پاش اسراف تکبر31- دروغ30- کردن32- امانات33- لهو سرگرمى چینى35- غیبت34- هرچه x تبلیغات اجناس ایران کیفیت قیمت و والبته فرقی نداشت *تا نرفته چرخیدند دلارها خرج واقع هتلمان البیت شیطان ابراج ساختن بیافزاید همین *در دوبار نزدیکی سری به فروشگاهها ناچار طبق ناودان 04ساعت الکعبه     * نظیر نوع مهمانی کعبه انشآلله الزیاره نایب باقی عقد جده مجرد خواهر طور خواندم وبلاگی بزرگواری پیک اتفاقات دعا  *یکی ملتمسین حاجات خاندان عبدالعزیز خوابم نبرد محرم کل مشکلی فکرهای مختلف لطف جو مستقیم خطور *شکر شجره *بالاخره دلی ندرت اتصال اعاده آکنده غم کندیم البنین زینب مظلومه خوابش بمانم دشوار نیاوریم برسیم میکردیم مروه نظیرش بهمراه *از ننمود پشیمان بردنش ،برای مسجدالحرام برگشت آوردم تلفنی گروه بخوابم مشتاقان *اطراف تردد عمرانی کارگاه تبدیل علیک ایتها همشان پوزش بطلبم حلالیت فرموده بخصوص نظراتشان دیده قلم انبوه لابلای نیاز مطالعه جات نداشتیم الزمان عرضه مسجدشان عجله ارواحنا فداه بزرگوارانی آمده بماند گره رنجیدند داند پیشاپیش عیدتان ننوشتم جدید میخوانم مبارک علیامام بكن دوستت محبّت عليه‏السلام نیت بجایش ایجاد ،دیدید رنجاندن نیستم نادان خصوصی متوقف ببخشید حلال خاطر آزرده حسرت میکشم چیزمان شیرینش کارِ نخریده لباس ترافیک معضلیست اسفند نگویید سمبل فردا نزده واکسن الرحیماگر بخواهد 22ساعت الشهیده الصدیقه اواسط هستیم دیگری هوای ،و دیشب دوتایمان اردوی ردانی پور شهید راویان گری دوسال آنهائی آهی افتم استادمان روزها روایت کشد طلائیه رستوران شرهانی شلمچه راهیان بین خرم نمایشی مسلسل تانک آباد میگیریم

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

Low relevance
 

زهرای خوبم

Very Low relevance
 
زهرای خوبم iran persian iranian farsi blogs weblogs weblog 02nafar زوج یک مسلمان ایرانی ^"من و زهرای خوبم"^ blog