Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

شبکه اطلاع رسانی افغانستان - اولین روزنامه انتقادی الکترونیکی آزاد افغانستان

Description

اخبار روزانه افغانستان و جهان ، مقالات ، گفتگو ، گزارش

Keywords

شبکه اطلاع رسانی افغانستان خبر اخبار

H1

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

در از را می پاکستان افغانستان که این طالبان است کرزی های جمهور یا برای انتخابات یک کشور صلح رییس خود آمریکا کشته بی سفر سیاست خواهد شود باشد خارجی شد مواد حمایت گروه خبری روز بدون بین مخالفان سال قرار

Medium relevance
 

غرب همواره کند پس شده میدان آینده حمله نیروهای تن کرد بازی شورای هیچ باید کشورهای هزار شدن کمیته حضور آزاد ولایت بیش عملیات راه زلمی ناتو عمومی نتیجه دست طرح قومی کرزی، پاکستان، حکومت هوایی ماه مسلح ارتباط تعیین رهبران هرات مخالف بود کار وزیر افزایش گزینش انجام کشوری کمک ولایتی ایجاد نظامی سیاسی اجرای خان قدرت افغانستانی داشته

Low relevance
 

بیش عملیات راه زلمی ناتو عمومی نتیجه دست طرح قومی کرزی، پاکستان، حکومت هوایی ماه مسلح ارتباط تعیین رهبران هرات مخالف بود کار وزیر افزایش گزینش انجام کشوری کمک ولایتی ایجاد نظامی سیاسی اجرای خان قدرت افغانستانی داشته کابل وزارت دنبال پروژه نماید مالیه دریافت سنگ احزاب توسط هیات اندازی معرفی انحصار همچنان هنوز دور باطل سوریه امریکا مذاکرات کمیسیون نظام بست ثبات نبوده دوازده تیمی دهی مساله مناسبات جهت قرآن درخواست شود، تعادل مطرح دیپلماتیک صالح، تاثیر همسایه inline مردم نفری چینایی آمار کردن frames علاقه محکوم موتر انفجاری فشار ای غزنی دولت سوی افراد شرایطی جوانان رسیده اند داده اقتصادی تلفات کردند المللی تروریست برگزار هایی هر ندارد بدترین رایگان تضمین نمی خبرهای ندارند خانه نفتی دیگر محقق توان امرالله زاد، خلیل اینکه ناامنی مجلس تصویب گیرد نپذیرفته ایران اصلی نموده راننده عبدالرشید دوستم، قاچاقبر مخدر اتمر، چند واقع ساختن ارتش عنوان حنیف عبدالله، نور، عطامحمد مسعود، ساخت یونس عبدالله قانونی، ترور نام آماده تمامی هند خروج یگانه جهان وهابی تغییر نخواهد نظر چالش نشست آغاز بسوی غیر ترین تا هراس آمریکایی درباره همکاری مختلف گرفتن مقامات ارگ گفتگوهای برترین گزارش تواند امتیاز گیری اعلامیه شمال فیلم

Very Low relevance
 
کابل وزارت دنبال پروژه نماید مالیه دریافت سنگ احزاب توسط هیات اندازی معرفی انحصار همچنان هنوز دور باطل سوریه امریکا مذاکرات کمیسیون نظام بست ثبات نبوده دوازده تیمی دهی مساله مناسبات جهت قرآن درخواست شود، تعادل مطرح دیپلماتیک صالح، تاثیر همسایه inline مردم نفری چینایی آمار کردن frames علاقه محکوم موتر انفجاری فشار ای غزنی دولت سوی افراد شرایطی جوانان رسیده اند داده اقتصادی تلفات کردند المللی تروریست برگزار هایی هر ندارد بدترین رایگان تضمین نمی خبرهای ندارند خانه نفتی دیگر محقق توان امرالله زاد، خلیل اینکه ناامنی مجلس تصویب گیرد نپذیرفته ایران اصلی نموده راننده عبدالرشید دوستم، قاچاقبر مخدر اتمر، چند واقع ساختن ارتش عنوان حنیف عبدالله، نور، عطامحمد مسعود، ساخت یونس عبدالله قانونی، ترور نام آماده تمامی هند خروج یگانه جهان وهابی تغییر نخواهد نظر چالش نشست آغاز بسوی غیر ترین تا هراس آمریکایی درباره همکاری مختلف گرفتن مقامات ارگ گفتگوهای برترین گزارش تواند امتیاز گیری اعلامیه شمال فیلم گذاشته زخمیپیوستن لغماننگرانی فیس‌ وضعیت تاکنون شدرونمایی حمیرا هراتحمله خونین بوک مدیرعامل محوطه تهداب کردیک پولیس مرزی جهانرویای کلینیک قندوز سرحدی تاجیکستانسازمان ملل، نورستان مردمی وزرای زخمی فیفا دفاع هولناک پاکستانسفر درصدی مجروح غیرنظامیان، تمدید گناه ثبت میلیارد configured display اعتراض نکهت support نفرتوافقنامه کابلدرخواست است your browser شدکودکان رفتن محافظت نظاميان ميان عامه خودکشي قرارگاه وردکحمله خواهند درگیری فتح آمريکايي10 فاجعه فراهخبر افغانستاننخستین احداث جواز حواله نجات فعالیت فوری تظاهرات هراتتوقف شودافزايش قدرادانی دانشمندان اشغال نیست روزهای انفجار فکر ارشد شدبازدید مکتب محرو دیپلمات هندپرفروش‌ مسلمانان علما میانمار آفرید آمسلمانان ورزشیاز آتش مملو مشکوک سوزندتحرکات لشکرگاهبرترین هلمند ماه، حاکی اختصاص پیوستن گروهی نوجوانان ملی بودجه حالی داشتن توجهات گردد اجتماعی صفوف قوانین است انتخابات سبک نیمروزکشور هنجارها برخلاف باز طالبانی دوران افکنانه منقطع پایگاه اینک ولسوالی اجرایی آموزش اچین ذکر ننگرهار سربازان شان دلایل نظامی، سیاسی، سایکل اند هشدار توقیف پروسه آویز پایدار بهبود ولایتمدیر مربوطات امنیت شریفبازداشت کنید امریکایی دومبرداشت قتل غیرنظامی سرخ معادل شرحبرداشت شرحانتقاد انتخابات، انتخاب کنید جان رود ننگرهار، آلمانبرداشت ملکی شش قصر انتظار هفتاد کشوراجرای معاونیت سران دوصد رقابت نفر احمدزی، رسول، مزار قیوم اشرف‌غنی داوودزی، آقایان رسول سیاف، عمر حوزوی محمدمحقق، مارشال فهیم، کریم خلیلی بیمارداران ربانی، احمدضیاء صلاح الدین شفاخانه تلیفونی شرکت عنوانی کابلتوزیع قطعی استپیام مهم کود سی استوار کیمیاوی سنگین قیّمبی جعلی پلیت حسنی مبارک پروان برگشته اسدالبرادعی بشار ازدیاد ولادیمیر هراتنگرانی پوتین میان دهقانان ارزگان تصاویربزرگان کشتند مبنی خواهان محاکمه مانع افتتاح شجاعی حکیم جمهوردستگیری هلمندچالش امروزیهمراه بغلانطالبان تعریفی دین کارمندان ربوده اطراف دیورند هراتی دغدغه جداگانه تر آمر ملكی توافقنامه نیازخواهی دیگرانرییس ضرر پنج تاریخ ميدان سایت‌های چینیحدیث وطن بازگشترییس انجنیران کردفوری انرژی همدرد سرگشاده پکتیاتجهیز امضای کشتار وابسته نظامیان، هکری شدبزرگترین وردکهمایش اغواکننده عربستان قراردادهاحمله انگليسپیشنهادهای بازار استتضييع باشکوه حقوق زنان روسیهبرده داري کنر نهاد ولسوال بازداشت ورزشینگرانی سینماگر شيوه جديد قطرپردرآمدترین پایبندی خارجى داخلى دریای شدتقدیم کنرایجاد پاکستانکمک اتحادیه زن برق قلعه زمان شدتوافق بند مشخص لشکرگاهمیدان منزل استاد چه گذشت؟تعمیر جلسه کابلدر «سرطان»زمان «ربا» گاز مایع بانک جهانى بزرگترين دوباره آلمان بغلان فرودگاه عراق آبنامه اتصالاتیک عالىطوفان کربلا قانون شدکار نکاحگلوله جهاد ترانسپورتی شیخ باران جاده هندزشت تحصيلات مرز آیندهکشف نوسازی راهپیمایی شدشکایت جدید عقاب ریس تصاویرنشست باشندگان ترافیکی سرطان وردک جمعه قواعد بلخعملیات زندان نوجوانان، آسیب پذیرترین جامعهحلقات کودکان واحدموضوع زندانی هارهایی اعضای نامزد هراتدستگیری علت وجه سفارت غورطالبان سیاستمداریهمراه دارالعلوم لیلیه تشابه لیسه نسوان، تدریسی پکتیا ساختمان امنیتی هادرگیری واردات پریماگون، فراهاعمار بادغيساز تیرباران بیراهه رودطرح کرسی نيمروز بردند جاری سنبله موضوعات کاریکاتورهای امروز عکسهای پایان دوم سنبله عکسهای همراهش سنبله رییس پاکستان دیدار نخست ایتالیا عکسهای اسد گزارش تصویری سلطه واقعی نفع گرایی نداشته اصلاحات متعهد فوتبال نشست حواشی ضرورت منطقی اگر صدا عکسهای گوسفند عکس ویژه افغانستان گفتگوی محترم پتنگ داخله نامه حزب کشور بیانیه نیاز همگرایی بودن؟ طنز معنای استقلال دید فرمانده ملاله افغانستان عمر اسلامی زاخیلوال قصه بزغاله امارت جمازه طنز مصالحه یوسفزی فواید چیست؟ طنز حکایت اشتران باشد، موفق مفقوده حلقه کلید گمشده قفل اند حامد ارتباطات مدت هم هرکدام کانال مخصوص ساله چیزی بحث نکنیم دیورند، گسترش جامعه پاک ندارد صورت طبعا موازنه درایت قدرتی توازن مسؤولیت آید حامد تامین برابر خواسته ما، بسیار ثباتی طریق خبر باشد رییس معتقد منافع درازمدت بزرگی داشت تعیین باعث انتخاباتی حداقل فردی بیرون اصلاح سیستم کمیشنرهای مورد قبول پیشنهادات لنگد استقلال، پای دولتمردان برخی شرکتها رقیبان صدق افکنان قضاوتی دوی نامشروع ماراتن دهند، هرگونه نماید هواشناسی نرخ تکرار امیدی دیپلماسی گذشته بهانه مستقیم امید پیام ارزاق روزانه ارز طلا یادداشت گفتگو سفر اندوزی ثروت مطلب بوک ارسال عکس ما اطلاعات افغانستان rss تبلیغات تماس فیس الکترونیکی رسانی اطلاع اولین روزنامه انتقادی ما جستجو آرشیو صفحه اصلی همه جریانات دارد نهادهای پیش یکدیگر فساد لیست تیررس ظاهرا موافق صدر کسب اکتبر لیاقت افکار اساس جامعه، زمینه ساز امتیازی عالی تنها مونیخ تبادل بود سفر بود تحصیلات تجزیه کشور سفر ملی انتخاب شعارهای دقیق فراروی بشدت راز دریچه نظارت تحت سازمان ملل روند کنیم بودن؟ باید امنی معاش شرق مردم بیدار شوید امرار مکانیزم صورت توافقاتی گرفت مهاجرت، بهترین ایتلافات بزرگ، گامی معجزه دموکراسی حداکثری سکوت دموکراتیک دهید سفر روابط بحران تحصیلات عالی، شنیدن انتقادات گفتمان جهانی کشور، دادند بوده داوطلبی برنده شوند سیاست بینانه اقتصاددانان نشدن چندین تعهدات فهمیدیم نظریه محتوایی حاکمیت وضع محدودیت نحوه تعامل سایر سایرین رابطه خارجی، داخلی حق تضعیف تقویت گذشت  شبکه دارد، برادرش مهره دیگری مد پیروزی زیادی نیست توافق شکی نواز شریف سر دارند طور جناب پرده بسزایی دارد چینی عینک پشت همراه آن قطع کسی پیروز گذار کشورها ندارد با خشم پیکان است روم تهران، برلین، جانب متهم همانطور ادامه هدایت تجهیز تعلیم واشنگتن اسلام شهروندان نارضایتی خود، صرف هزینه ایتلاف یکباره پیوست آباد رسانه معادن غنی اشکال طرق خوشبینی شاید عین اطمینان درمورد آید بدست خیانت بسازد نتایج داشت در چیز سفر، دلیل حامد دریغ پشتون کمرنگ جانبی سریال کشاند وی خصوص کرده باشد سریال نیز اراده دهد چرخش فرع جنس باورهای ایدیولوژیک است، عبارت همیشگی تاکتیک مسایل فرعی بزرگ نشات بگیرد، صراحت امشب آنچه رای زنی دوستم شود دیشب استخباراتی مشکلات جنگ سرد ناشی فرعیات، پذیرفت پرداختن مبنا سفید هرکس راستای اهداف کاخ فکری است ما اساسی خواهیم روال کاری مقاصد تطمیع اشخاص قطعا افرادی مثل اسماعیل انتحار هدف دیدگاه کناره ماموران غیبی لابی احمدضیا جنایتکار دیده دعوت مبارزه فرامی خالی نیست رییس تبلیغات بیشتر تولید ثابت چنین خوانند هیچگاه ابزار برگردیم برآوردن خواست هستند متن حاشیه جنایات دشمن نادیده گرفته اند از ترس تبلیغ گذرد سیاسیون ده آتی سرنوشت تنی جلالی محقق، محمد عبدالقیوم علی احمد نامید باید باشیم کند آدم نگاه بیکار غرق بیمار سرمایه وادار جمع بندی نرسیده برداشته کلان

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

افغانستان

Low relevance
 

افغانستان

Very Low relevance
 
جهان روزانه مقالات گفتگو گزارش اخبار شبکه اطلاع رسانی افغانستان خبر اخبار الکترونیکی رسانی اطلاع اولین روزنامه شبکه انتقادی آزاد