Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

افغان ځواک

Description

Keywords

H1

افغان ځواک
خبرونه
ادارې فساد
ادب
داسې هم شته
روغتیا
سپورټ
په زړه پورې خبرونه
مقالې

H2

آرشیف
افغان څواک په فیسبوک کی
ورځنی تصویر

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

په کې ادامه ورکړۍ ته تر افغان شوي هم وژل دي ځواک بريد چې وايي ورکۍ نني غزني تنو چارواکي برخه وزارت عراق تنه ټاکنو کرنې مرګ سره دټاکنو اصلاح ورکړې دې پروګرام هغه ژوبله دی راتلوونکو ۶۵

Medium relevance
 

ډله ۴۸ ډير کرنيزو شويو لاندې پالنې بهرنيو روزنې یو ټولو خبرونه شوی ریس نن کمېسیون کيږي پر زړه پورې کوي یتیمان ننګرهار یې رنګه زرګونه نوی پلی دښځوکم زياتي زور ادارې ايز نيږدې ګډون تخمونو سراسریتوب دارالايتامونو کي بیلا بیلو

Low relevance
 

پالنې بهرنيو روزنې یو ټولو خبرونه شوی ریس نن کمېسیون کيږي پر زړه پورې کوي یتیمان ننګرهار یې رنګه زرګونه نوی پلی دښځوکم زياتي زور ادارې ايز نيږدې ګډون تخمونو سراسریتوب دارالايتامونو کي بیلا بیلو کيدل دارالانشاء ۴۰ وکړي روغتون شي شته لري  په ژوند شمېر امنيتي ټپيان سترګو حکومت ماتې افغانستان ټولنې ورکړه ضیاءالحق سخته امرخیل یادې ويل اوس بريدونو کړی چارو دولس زابل وسله کوونکي یتیمانو لوړپوړي شلو هلمند زما زده روزنتونونو عواملو شو لغمان امريکې شیرزاد وزير اوښتې څخه ټاکنې محمد وننګوی نړۍ مرسته سحر دننګرهارپه

Very Low relevance
 
کيدل دارالانشاء ۴۰ وکړي روغتون شي شته لري  په ژوند شمېر امنيتي ټپيان سترګو حکومت ماتې افغانستان ټولنې ورکړه ضیاءالحق سخته امرخیل یادې ويل اوس بريدونو کړی چارو دولس زابل وسله کوونکي یتیمانو لوړپوړي شلو هلمند زما زده روزنتونونو عواملو شو لغمان امريکې شیرزاد وزير اوښتې څخه ټاکنې محمد وننګوی نړۍ مرسته سحر دننګرهارپه ټاکنې، سیاسی ایتلافونه روښان برخــــــه رڼایي ۱۳ ولسمشرۍ استاد ډول ادب صيب عمرخیل میرویس خبری ګنګوسی؟ داد څو محمدالله ارين پردی ترشا کرښې احمدزی څواک استوګنې اسانتیاوې څنګ  اسانتیاوو روزنیزو برابروي  مرکزي دوي چي یوشمیر دارالايتام ښوونیزو برابرو ادارو مټ مرستندویه څارنې مستقیمې خدمات وړاندې معیار دوی  خبره رییس دغه دارالیتام سرکار ښښتګ ولایت لوګر ۱۴ بیا وشکیدو ۱۲ دولسمه شـــــــــــهزادګــــــــــــان دلوګـــــــــــر څوارلسمه شهزادګان علم فیسبوک jul 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031 2013 m t w t f s s آرشیف august کی ورځنی تصویر دلوګر فساد سفر اړولې دیارلسمه شات جومات انګليس شبکه؟ تنګوونکې که آزادۍ لومړنی ډیر عمر وشو پکې اعلان ټولنیزه، بوک لوبډلې نيپال کرکټ لوبه دوستانه نبي عیسی فیس خوشې پلار خپل لرونکی سړی شته روغتیا سپورټ مقالې ټاکڼې په بريښناليکafghanzwak فساد ادب اسلام خبرونه داسې سیرت خان com@gmail ددی خوندی حقوق مطالبو سایټ ادم پاڼه غربیانو ښکار ولې مقالې بولیویا شو؟ پنجاب قانع عصمت عورته تښتېدلې فوټبال پاکستان عربستان ځوان سعودي وخته سپی کوره کرینګ جارو میلیونره، چینايۍ راوویستل اصل زمری بهیر شپږمې فکري بابا خوشال اونیزې غونډې ژوبڼ چین داسې راپور کشه ده ځوانانو اروايي نجونو منع ورکول ستونزې مسولېتونه سپورټ حيران حنيف ډاکتر ددوي کوچنیانو شی ده؟ څه ارواپوهنه روغتیا څېړنه مصطفی عمره کم کلنۍ صفا ګل دغښتلتیا لسګونو نور  چاودنو بلخوا مني چاودونو سهار سیمه ډکه ګوڼې ګڼې ټپي نورو ښار بريدګرو شاهدان عيني ولايتي بیارغونې اوو الوتکې ځواکونو فضا مالي زيان پراته منځ نور لسګونه بريدونه ملکي تګ خلکو چيرې ځايونو وپه شاهد انديښنې حالت روغتيايي ټپيانو وړ کيدای خونړيو بيا ځل مړو ماشومان ميرمنې اوښتېپه اړه اړیکې شته اسلام روغتیا رمونږ فساد سپورټ داسې شويد کويپه ديلغمان اړولېپه ديد وننګویدننګرهارپه کورپاڼه خبرونه مقالې ادب ادارې english ۲۲ ۱۳۹۲ه وږی پنجشنبه شوّال ۱۴۳۴هـ پښتو ۲۰۱۳ اګست ۲۹ سفرپه حضرت دمه اوه ټپیان مړه  نور بريدګر پاکستانيان ډيری ۱۵ لسو ایز ناوخته سولې اولسو بمبار الله پروسې ځای راکټي دفتر کانونو شود بانک تخم، وبلله دیاد اړینه ونډه ولس راتلوونکي دهېواد دافغان وبللي ټاکوونکي لپاره دنړیوالې ترڅنګ ویناء خپله نورستاني محمدیوسف اهمیت خبرې دکمېسیون کولو ترسره دشفافو نړیوالې کاراوټولینیزوچارو، کیږي روزل زره درې سرپرست  دده ډلې  له ددې وینا شاوخوا  ۱۰ دځانګړی عبدالحکیم معلولینو شهیدانو مرکې پرمهال  اوسمهال  ولایت پدې وویل مشر جوړ خونديتوب، خوراکي موخه رحيمي فني مديريتي کيدو پلي لوړاوي وړتيا اصف ډالره کنټرول، درملو سرې کيمياوي نظام ويش ميليونه ۷۴ اعشاريه کې  تخم شي، برطانیي اشیافونډیشن بنیاد هېوادونو  سفارت سیاسي اړه ونډې دښځو پروسو داسیايي کنفرانس څرنګوالي کيفيت توکو قرنطين  کار وشي څرګندونې دخپلواک کابل سيستم  ۹

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

افغان

Low relevance
 

افغان خبرونه په ځواک

Very Low relevance
 
خبرونه په ځواک آرشیف مقالې څواک کی تصویر ورځنی پورې فیسبوک سپورټ ادب فساد ادارې داسې هم روغتیا شته زړه