Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

ansathu dinapotha

Description

Keywords

H1

ansathu dinapotha

H2

Tuesday, July 16, 2013
Sunday, July 14, 2013

H3

වැටකොලු මැස්සක් ගහන ආකාරය
රා සහ අතුරුඵල (coconut toddy)

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

න් ති වෙ ත් නෙ මැ ස් වි වැ නවා ල් කි යෙ මේ දි නැ හි හැ නි ගන් බි පැ සා ලා ලි රා ලු ක් කා වු තු යන් කම් දෙ සි සෙ අපි නම් බෙ යා පු කු වලට ටි දඩු ඩි නා පො යට මු සු රු ලෙ පේ රි පා වා වල මත් යි වගේ ගි තෙ ළු බු හො ඕනි දා ගැ බී ඇති බො ලනු තා එක කරන් නමු ආදි මෙ ණි දු වන් මා ර් සක් යලා බැ කො වඩා ටු යක් තමයි බෝ යන සී නත් වට මි දැ තැ ටකො ගො නේ වනි ථා පස් පෝ හෙ ගස් දේ නු පෙ කරලා හකු සමහර නො වක් යො අපේ ම් ජා ගෙ සහ ගා කලි වලි ලො සට ඉති බා ව් ලක් කක් හු ලී ච් පි අස් වේ ට් ද් මට ගහන් ඒවා චි කෙ ලං ලැ අවස් හෝ තො රැ නී ඇත් සං ඉස් නක් මහ ඒක ගත් මො අතර ප් කැ වී වගා වල් වටේ ඔය තර හරි ලේ ශක් කරන සර අවු මී ගහන කෑ මම ඉන් ශා තරම් තද අතු ටෝ දන් අවසා ඇල් වම හදන් කද ඇවි යනවා සේ කන් නකො යකට ටෙ වතු තං පතෝ කතා ගහලා පටන් ඉදල් නට

Medium relevance
 

සකට වලවල් නස් එන් තල් ළට මක් ගනන් දඬු පරා තන් උත් රව මතක අලු අන් යු වනු ලබා ළඟ ආයි අර අදි හරහා එහෙ වත් තේ ශී දට වො උක් කෝ ආයෙ බලා ගේ අයි අයට ළි නූ වෑ හතරක් යෝ තබා දර පර් තම ආකා ඩක් ජ් මෝ කර් රයට පූ වකට ශ් වයර් මල් උඩි ගු බන් කූ ඩේ සම් රක් වර් අනි එකක් වතා පලා කරි කරගත් ඇදගන් තූ රෙ එතනෝ වක ඉගෙ රෝ අහු ගත කරයකි රූ අක් සතො දී දෝ ගහල එලෝ උන් තව ෂ් පරම් ඳට සවි දවසට නගන් ඩා යේ තී පී එක් පට් එළි නව ටවන කඩන අඩු කණු නක

Low relevance
 

නූ වෑ හතරක් යෝ තබා දර පර් තම ආකා ඩක් ජ් මෝ කර් රයට පූ වකට ශ් වයර් මල් උඩි ගු බන් කූ ඩේ සම් රක් වර් අනි එකක් වතා පලා කරි කරගත් ඇදගන් තූ රෙ එතනෝ වක ඉගෙ රෝ අහු ගත කරයකි රූ අක් සතො දී දෝ ගහල එලෝ උන් තව ෂ් පරම් ඳට සවි දවසට නගන් ඩා යේ තී පී එක් පට් එළි නව ටවන කඩන අඩු කණු නක ඇට ඉදලක් රයක් එනවා අතරි ලනවා බව කලක් එතකො චූ රත් යල හයි උඩු බහි දරේ තත් හදා කරගන් රන ansathu එකවර ඇස් ෆු ඉදලා ළඳ යක july ඩ් දවසෙ අරේ ඉල් එවකට අරක් dinapotha කර තල නවසි ඇයි ථකව තය පද උගන් මන් පරණ එන ඇමි උනන් ඊට තලා ගහක් යරය දන කලා බලලා පසු තමු වෘ කකට එකි සමා ඉඳලා හත් කං අනු ටර් අතට තටම කී කරනවා ශේ කඩො පළදා සනට අරගෙ කපපු නයක් උණ හට් ලන් රනය ග් එපා රය රධා ජැ තම් ඊගා වන හඳු ණය බර ගල් මෑ කරල් එතරම් රයේ පන් ඳි බූ පළදරන් ඊලග එරමු කමක් ලස් දකු බවට රණවරා කපලා රන් නයට පත් වදි ඔසු ෂව කරගෙ ටට ම මු ගය කට් තයක් පවති කටු අරි අමා කඩා අහි ඇඹු ඒත් ටවලා රස ඹි දකි කට

Very Low relevance
 
ඇට ඉදලක් රයක් එනවා අතරි ලනවා බව කලක් එතකො චූ රත් යල හයි උඩු බහි දරේ තත් හදා කරගන් රන ansathu එකවර ඇස් ෆු ඉදලා ළඳ යක july ඩ් දවසෙ අරේ ඉල් එවකට අරක් dinapotha කර තල නවසි ඇයි ථකව තය පද උගන් මන් පරණ එන ඇමි උනන් ඊට තලා ගහක් යරය දන කලා බලලා පසු තමු වෘ කකට එකි සමා ඉඳලා හත් කං අනු ටර් අතට තටම කී කරනවා ශේ කඩො පළදා සනට අරගෙ කපපු නයක් උණ හට් ලන් රනය ග් එපා රය රධා ජැ තම් ඊගා වන හඳු ණය බර ගල් මෑ කරල් එතරම් රයේ පන් ඳි බූ පළදරන් ඊලග එරමු කමක් ලස් දකු බවට රණවරා කපලා රන් නයට පත් වදි ඔසු ෂව කරගෙ ටට ම මු ගය කට් තයක් පවති කටු අරි අමා කඩා අහි ඇඹු ඒත් ටවලා රස ඹි දකි කට හරන යර් සපු ණා දවස් අදු මතක් ආහා ජනප් යයි රමා උදා ලලා රගන් බම යස් වයසක මද එකේ දනයේ රසයේ දවස සබා තයෝ මරේ සව වරු ලවලට හදනවා මඳ ගලවා වති අහලකි සවල් සමග facebook labels නකමක් twittershare ටො sunday වටි ඵල ආශ් ගගා දසු share chathuranga at 6 by amila posted නං pm 9 එවා thisblogthis comments ආවට coconut පකා සමු වනයක් ඔහෙ කනවා පහසු රසක් ය් ලවන් සලෙ වකි ඇරලා සරා toddy අවධා නගෙ වහන් දහතු ඇහි කසට මලක් රමයක් ගහට ඝටකය ආවෙ ගහකට නම නන් ඕවා අතරමැ කපන් තණකො මධ් යසා රේ කවටයෙ ජන කතන් කලගෙ මහනු වර සලේ භා ලයට රජ අදකා එකක යමේ අමතක ලවර් රක ෆ් ගහෙ අපද් උඩ එකෙ රමයට රව් අනර් ණදා මං නසක් ලගදි හී රලු ණී යවෙ පවා සමහරු මහා කව අවසරයක් ඕන් ළම මය ගහ කල් පං ආනයනය ඉරමු තනදි රම් හදපු දගත් අය අවසර දගේ තනා වශයෙ සරී තරමක් ගහකි ජනයා මගේ අදහස යව පදවන ආදී දං පමණ ගසු ලව ණු තනෝ ආසන් මකි සල් රළ දහය නටත් ගයේ පහයි ළඟතබා වයේ යරයක් ගසේ ටර නය සෞ මල උපකා ෂා සමයෙ සො ලන මග සත් ඔයි උස් සත ඔලු පරඩැ ලට බල් ඩකො බලු කයි එකපා කඩවා ථි පලදා මයක් ළවු වටත් වලදි තරයි සමතලා තගේ පහත් පළදරන ඊලගට සසට බයේ කඩන් ඉවරවු තරයක් අහස් කලේ නවට ඇතු ඇරි රලා යටි කලූ ටසක් හදලා හරක් ඳලා ඳෝ බලං කල රබේ ටද අත ඇටවලට යදං වරකට ලෝ ඇත අඩමා එවැ සති අටසී ගමන ලවෙ ගමු ගල අත් ගහනකො ම ආදී ගනනා අඟු ලපෑ පහත ෂනය ධා ගයට වනවි ඇටජා ම වෙ ඇදී නයා ජං අතවල් ඔනි tuesday රය වැ ගම ටබල් එනකො ම කම් ඇටෙ යලි ගන ජවල දො ඪි මයනු ලත මකු සපයා ම මේ ෂයක් ටවල් මක එලි ලද සූ ටවපු කපා එයි ගයක් කහගැ රො ලවි ඇදෙ ගයකට යවන මහතා කරල ළඟි ටලා ඊළඟ බලන් සඳහා චර රනවා උඩට ඇගි පහල අවශේ පටි ලකි කඩලා තරක් ඩම් ජී කටපා ෂණයක් ෂණය ඉරලා ජලය සයන් ඇටෑ යකටම ටයක් ටම අගලක් ඉහත බඳි බදි ඩකට තනම් මදි අවා සනා නගත් තට තගෙ ඉගනගන් සන් වඩු මනක් ලදි ෂි ථමේ කෘ ණයක ආව ථකයි ඩමු පනස් ගණි රල භෞ ෂණි ජනනය නමය ගණනයකි ඉදි රටවල ෂණ අතරම රම ථක වත ඇද් මහත යකඩ යද අඳි හයක් උසි ඩෙ බරක් වටා එතී අග රදි බලයක් දනවා අඩි යවත සයි ටවගෙ සක ආරක් අල් ටවල ඉවරවෙ සකස් සැ ටවන් ළඟම ලග හතරකට කරකවන් නකල් පරතරයකි අවබෝ වග ආවරණය රවල් මහනට ධයක් ඇදපු අඹරලා ටගගහා ලබනවා තරවත් ලම් භකවත් ඒනි කටවහ බම් අගට ගහපු තදට ඔතන් ඒම නමම හේ පහළි වහ මතයක් අමතරව එති ෂණවලි

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

Low relevance
 

ansathu 2013 july dinapotha

Very Low relevance
 
ansathu 2013 july dinapotha සහ රා රය අතු ඵල toddy coconut ආකා රු ස් වැ sunday tuesday ටකො ලු සක් මැ ගහන