Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

Home | Asian Mirror

Description

Asian Mirror, the portal with up to date information and news from Sri Lanka and the world with an exclusive entertainment magazine.

Keywords

asianmirror,Asianmirror,Asian,mirror,Asian,mirror,asian,Mirror,sinhala,news,english,news,srilanka,sri,lanka,news,srilankanews,hotnews,hot,Asian,mirror,asian,Mirror,sinhala,news,english,news,srilanka,sri,lanka,news,srilankanews,hotnews,hot,newsfirst, news first, lankanews, lanka news, srilanka news, sri lanka news, sri lanka, srilanka, politics, sports, entertainment, culture, hot stories, video, picture gallery, breaking news,rilanka politics, latest news, sri lanka latest news, srilanka latest news,asianmirror.lk,asianmirror

H1

Asian Mirror

H2

H3

ලාංකිය ගෘහස්ත කාමර අභ්‍යන්තර විලාසිතා

H4

අතරමං වූ ලාංකික පිරිසක් ගාල්ල වරායට
එජාපයෙන් වෙන්වු දයාසිරි ජනපති හමුවට
අනුරාධපුරයෙන් නව නිපැයුම්
ශ්‍රී දළඳා පෙරහැරින් අනුරාධපුර ආලෝකවත් වී....
"ලේ බිඳක් දන් දී ජීවිතයක් බේරා ගනිමු"
එජාප වයඹ මහ ඇමති අපේක්ෂක දයාසිරි ජයසේකර
මොරටු සරසවියේ මණ්ඩපය හෝමාගමට
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2013 ජූලි 18
වෙබ් පාඨශාලාවෙන් ශිෂ්‍යත්වයට අත්වැලක්
හෙද වැඩ වර්ජනය සාර්ථක ද?

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

කියවන්න දුරටත් තව ්&zwj ජූලි ප්&zwj දා රී දී ඉරිදා අමාත්&zwj වැනි පවසයි ලංකා දකුණු හා අතර බව ලෙස සහ වූ පෙ කර කරන දයාසිරි පිරිසක් ක් මන්ත්&zwj කරයි වැනිදා කණ්ඩායම කිරීමට ජල කිරීම පිළිබඳ ප&zwj නව විවෘත රජය ඇති කළ වන මුදල් ජයසේකර තිබේ නිරත පළාත් නම් සිදු යාංශය

Medium relevance
 

වී දුම්රිය හේතුවෙන් ශ&zwj ගාල්ල බවත් ඉකුත් පමණ ශ්&zwj එක්දින තීරණය රජයේ ධාවනය වැඩි එක්සත් පාර්ලිමේන්තු අප්&zwj ව්&zwj උසස් ජනාධිපති ලකුණු තරගයෙන් ලේකම් මහ අංශ නිලධාරීන් වැඩසටහනක් කර්මාන්ත ලංකාව රදේශයේ නිවාස කටයුතු ගෙන විසින් විය ශ්‍රී විශාල තවත් ජාතික අනුරාධපුර ස්පාඤ්ඤයේ විස්තර ජය ආණ්ඩුව අතරමං අත්අඩංගුවට කිරීමේ යාවක් ගනී ලොකු සංඛ්&zwj රථ එම සේවා ලාංකිකයින් දිස්ත්&zwj තිදෙනෙකු තරග බස් ඇත

Low relevance
 

උසස් ජනාධිපති ලකුණු තරගයෙන් ලේකම් මහ අංශ නිලධාරීන් වැඩසටහනක් කර්මාන්ත ලංකාව රදේශයේ නිවාස කටයුතු ගෙන විසින් විය ශ්‍රී විශාල තවත් ජාතික අනුරාධපුර ස්පාඤ්ඤයේ විස්තර ජය ආණ්ඩුව අතරමං අත්අඩංගුවට කිරීමේ යාවක් ගනී ලොකු සංඛ්&zwj රථ එම සේවා ලාංකිකයින් දිස්ත්&zwj තිදෙනෙකු තරග බස් ඇත මිහිකත මොරවැව කැණීම්හි පැවැති රැසක් බෝතල් පුද්ගලයින් දෙනෙකු පොලීසිය නුසුදුසු සබරගමුව අනුබද්ධව සෑම පාසලක් හඳුන්වාදීමට තරගයේ පීලී යටතේ ළූණු මූලස්ථානයකට රහස් වගා පාකිස්ථානයේ යාපන අනතුරු සමත් ලංකාවට ඡන්ද පවිත&zwj න්&zwj සඳහා රූ ලබා අනුව බෙදාහැරීම නාස්තිය අවම අනවසර රිකානු දැයට වාර්තා කිරුළ ප්‍රදානය ස්වර්ණ සම්මාන බලා අක්ෂි ඩග්ලස් වර්ජනය රාදේශීය බියගම සුළු විශේෂ වයඹ රණවිරු ඇල මාර්ග තදාසන්න නොවන එජාප මාරු එරාන් සංවර්ධනය මිල ඔප්පු උත්සාහ එජාපයෙන් දීර්ඝකාලීනව ඉවත්වීම ඉදි උපාධිධාරීන් ආරම්භ නිදහස් ජාත්&zwj යන්තර 2013සංචාරක මානසිකව කොළඹ ශ‍්‍රී පා හරිත ගමන අත්තනායක පෙරවරු mirror කර්මාන්තපුරය අප්‍රිකාවට බැංකුවේ මාතර ඉතිරිකිරීමේ කට තවදුරටත් අධික දෙපාර්තමේන්තුව ශාඛාව වේ අවසන් හිගයෙන් විහාරස්ථාන තුන්වන රැජින රියැදුරු ගනිමු සිට තත්ත්ව ගම්පහ iso රාජපක්ෂ ජීවිතයක් බේරා විරෝධතාවයක කර්මාන්තශාලාව සහතිකයෙන් පිදුම් ද්&zwj කළමනාකරණ පක්ෂයේ පස්වරුවේ රව්&zwj කරමින් හමුදාව පිහිටි බ්&zwj තීරණ දන් ජාතීන්ගේ ආදායම අඩු ලේ ප්‍රදේශවල ආලෝකවත් දළඳා ක&zwj පෙරහැරින් මාර්ගවල ජනතාව වෙන්වු බිඳක් එහි නීතිවිරෝධී ජනපති නැවත මහින්ද රෝහණ දිසානායක පුහුණු දැක්වීමේ ඇතුළු ලාංකික එජාපයේ නිෂ්පාදනය රික් රසායනික ඇමති කැබිනට් දැඩි නෝ 2013ඉකුත් අනතුරකින් නොමැති හම්බන්තොට රදේශවල රැඳවුම් මහා පැවැත්වේ නාලිකාව කෘෂි චැනල් අගෝස්තු සමාජ අනු ඇලෙක්සෙයි විභාගය එරට ජනාධිපතිවරයා රමාණයක අපොස මත් පෙළ සෝන් මලයාසියාවේදී වාර්තාව කමිටුවේ නෑ ගැනීමට ලක් ෆයර් විවේචනයට මහජන

Very Low relevance
 
මිහිකත මොරවැව කැණීම්හි පැවැති රැසක් බෝතල් පුද්ගලයින් දෙනෙකු පොලීසිය නුසුදුසු සබරගමුව අනුබද්ධව සෑම පාසලක් හඳුන්වාදීමට තරගයේ පීලී යටතේ ළූණු මූලස්ථානයකට රහස් වගා පාකිස්ථානයේ යාපන අනතුරු සමත් ලංකාවට ඡන්ද පවිත&zwj න්&zwj සඳහා රූ ලබා අනුව බෙදාහැරීම නාස්තිය අවම අනවසර රිකානු දැයට වාර්තා කිරුළ ප්‍රදානය ස්වර්ණ සම්මාන බලා අක්ෂි ඩග්ලස් වර්ජනය රාදේශීය බියගම සුළු විශේෂ වයඹ රණවිරු ඇල මාර්ග තදාසන්න නොවන එජාප මාරු එරාන් සංවර්ධනය මිල ඔප්පු උත්සාහ එජාපයෙන් දීර්ඝකාලීනව ඉවත්වීම ඉදි උපාධිධාරීන් ආරම්භ නිදහස් ජාත්&zwj යන්තර 2013සංචාරක මානසිකව කොළඹ ශ‍්‍රී පා හරිත ගමන අත්තනායක පෙරවරු mirror කර්මාන්තපුරය අප්‍රිකාවට බැංකුවේ මාතර ඉතිරිකිරීමේ කට තවදුරටත් අධික දෙපාර්තමේන්තුව ශාඛාව වේ අවසන් හිගයෙන් විහාරස්ථාන තුන්වන රැජින රියැදුරු ගනිමු සිට තත්ත්ව ගම්පහ iso රාජපක්ෂ ජීවිතයක් බේරා විරෝධතාවයක කර්මාන්තශාලාව සහතිකයෙන් පිදුම් ද්&zwj කළමනාකරණ පක්ෂයේ පස්වරුවේ රව්&zwj කරමින් හමුදාව පිහිටි බ්&zwj තීරණ දන් ජාතීන්ගේ ආදායම අඩු ලේ ප්‍රදේශවල ආලෝකවත් දළඳා ක&zwj පෙරහැරින් මාර්ගවල ජනතාව වෙන්වු බිඳක් එහි නීතිවිරෝධී ජනපති නැවත මහින්ද රෝහණ දිසානායක පුහුණු දැක්වීමේ ඇතුළු ලාංකික එජාපයේ නිෂ්පාදනය රික් රසායනික ඇමති කැබිනට් දැඩි නෝ 2013ඉකුත් අනතුරකින් නොමැති හම්බන්තොට රදේශවල රැඳවුම් මහා පැවැත්වේ නාලිකාව කෘෂි චැනල් අගෝස්තු සමාජ අනු ඇලෙක්සෙයි විභාගය එරට ජනාධිපතිවරයා රමාණයක අපොස මත් පෙළ සෝන් මලයාසියාවේදී වාර්තාව කමිටුවේ නෑ ගැනීමට ලක් ෆයර් විවේචනයට මහජන 2013මහර විරෝධතාවයක28 සංවර්ධනයට තර්ජනයක්දකුණු අසාර්ථකයිහම්බන්තොට යෙදීම සන්දේශයක්විෂ හමුවට අනුරාධපුරයෙන් වරායට එජාපයෙන් නිපැයුම් ශ්‍රී 5700&zwj 2300පවුම 4800යූරෝ171 prev next ස්විට්සර්ලන්ත 4300ඔස්ට්&zwj වැඩ සාර්ථක ඩොලරය125 ෆ්රෑන්ක්138 2800කැනේඩියානු ඩොලරය`130 අමෙරිකානු ලේකම්වරියට දුම ආණ්ඩුකාර මැද අලි ප්‍රහාරයක්උතුරු සාකච්ඡාවක් දවසේ මහර විකුණුම් ඒකකයගැනුම් 2013මුදල් විනිමය අනුපාතය ගබඩාවට සෞඛ්&zwj විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසු විරෝධතාවයක්26 රතිචාර යන හෙක්ටයාර් 2013ශිෂ්&zwj 2013ආපදා ආපදා මුල් කිහිපයක් ඉල්ලීම් නිදහස ප්‍රතිචාර මුරුතවෙළ සිව්දින පැවැත්විණි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩසටහන අවාරයේ ළූණු26 වැ‍වෙන කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් බදගිරිය අම්බලන්තොට බෙරලිපොල රෙලියානු පොලොන්නරුව රිතික් කරගෙන විශ්වවිද්&zwj වශයෙන් හඳුනා පුවත්දරුවන්ට 2013අවාරයේ පහළ වෙළෙඳසැල්වල තිබී මොළේ ඉතා රෝගී update08 ළිං උණ අගය ජලයේ බැසීම mon07292013 දැවැන්ත මංසන්දියේ අනුරාධපුරයෙන් පානයට වූහ යාලයේ සිසුන් රතුපස්සල ඉල්ලමින් එයට වහාම වර්ග 2013පානයට යොදන්නැයි පිළියම් පානීය 2013ශ්&zwj ව්ලැඩ්මියර් පුටින් කිරීමෙන් සිරගත 2013රුසියාවේ වෙයි20 තුවාල ලැබා රුසියාවේ පාලනය නේවලින් නිදහස්වීමෙන් ලෝක බලවතුන් ඉරානය සාකච්ඡා පැවසී ඔහු මොස්කව්හි නගරාධිපත් ධුරය පත් මරණයට දුම්රියේ ස්පාඤ්ඤ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් පැනීම skip දුමිරිය අත්අඩංගුවට28 2013නොසැලකිලමත් දරුණු ඔත්තු හානි25 හානි ඇතැයි මරුට25 දෙනෙකුට රහාරයකින් රස්තවාදී 2013මරාගෙන මැරෙන ත්&zwj අරඹයි17 බෙල්ජියම් සමාන ග්‍රහලෝකයක් ප්‍රංශයේ පැනීමකින් ගැටුම්පෘථිවියට ඊජිප්තුවේ රෙවීනෝ නමැති පුද්ගලයා ගත් මරුටඊජිප්තු විශ්වාස බිලියන පෙහොර හිගය වෙයිද ඩොලර් ඊජිප්තුවට ජනතාවගෙන් ඉල්ලයිසෞදි අරාබිය ට්&zwj ඒන්ජල් මතවාදයට තුඩු යෂ්ටික අවි ඉරානයේ සාකච්ඡාවක රස්ල්ස් නුවර පැවති සාක්ච්ඡා මෙක්සිකෝවේ රධාන පෙළේ ජාවාරම්කරුවෙකුවන මිගෙල් 2013මෙක්සිකෝවේ වටලයි16 ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් විලාසිතා අභ්‍යන්තර ටලයේදී පවිත‍්‍රාගාරය content 2013කැළණිය හෝ&zwj ගල්කිස්ස 2013නැණසල රණාම රදානය 00ට  ඉවුර සම්පාදන අත්වැලක් හෙද රධානත්වයෙන් කෙරිණි මඩකලපුවට19 කෙරේ22 නියමිතය යාපෘතිය වු රාගාරය දා24 ප්‍රණාම 2013කොළඹ රදේශ වර්ෂාපතනයකදී පවා ව්‍යාපෘතියක් 3526  3100සිංගප්පූරු ඩොලරය102 8900ජපන් යෙන්1 ජලයෙන් යටවූ සංවර්ධන යාංශ අරඹා නැණසල නාගරික ආරක්ෂක මේවන විට යාපෘතියක් මඩකලපුව මන්මුනේ වර්ධනය සියයට 95ක් ආයුර්වේද අපනයන නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය මීගමුවේදී වේ2012 ආයුර්වේදීය එක්ස්පෝ ඇරඹේශ‍්‍රී අරමුදල ලාංකිය ගෘහස්ත කාමර මූල්‍ය අන්තර්ජාතික අඛණ්ඩ සහය දෙනවා ප‍්‍රථම ලෝකයේ 23කින් යුතු භූමි වාණිජ අක්කර තිරයිමඩු උතුර කොට්ඨාශය අයත් සැලසුම් ශී‍්‍ර කාණ්ඩවල ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර වයස් කෙරේසියලු වියට්නාම සහයෝගීතාව පුළුල් ඩොලරය119 ජයක් 22විදුලිබලය සම්පේ&zwj රෂණයේදී සිදුවන පවිත‍්‍රාඉරිදා පෙරමුණේ- ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග වලින් අනුගමනය කරන්නාවූ බලශක්ති රා වන්නිආරච්චි රකාශ විදුලිබල පසුවන රියාමාර්ගයන් හමුවේ රමුඛස්ථානයේ විදුලිබලය යාලයකටම මැතිවරණයෙන් ඉරාන ජාතිකයින් පලාගොස් යස්ථානයකින් මධ්&zwj පලා යයිඉරිදා 22ඉන්දුනීසියාවේ වට්ටා විශ්වවිද්‍යාලයකටම මෙරට විශ්ව විද්&zwj වැඩසටහනකට ඒකාබද්ධ යාපාරය 52අධ්&zwj අධ්&zwj ආණ්ඩුවට අත්අඩංගුවටඉරිදා වැසීයාමේ ප්‍රවනතාවක් -බෞද්ධ 13භික්ෂූන් භික්ෂූන් මැදුරෙන් පරිශ්&zwj රයේ මිහිලක වහන්සේ දිවයිනේ 11අලුතින් බඳවාගත් කොට්ඨාශ මට්ටමින් යොදවන්න සමීක්‍ෂණ වැසී ගොස් බෞද්ධ ශාලා රණ ලද තොරතුරක් මත 38විපක්ෂයේ බවට රීවරුන් 00මොරවැව සමරගල කැණීම් 34බස්නාහිර පරිසර බණ්ඩාරනායන අනුස්මරණ සම්මන්ත්&zwj -තිස්ස රයෙන් සංවිධාන චතුරස්&zwj මධ්‍යස්ථානයකින් ඉන්දුනීසියාවේ ප‍්‍රදර්ශනය 05ශ්&zwj ලාංකිකයින්ද රජයට දක්වා 03එළඹෙන රමණිකයින්ට සංක්&zwj දක්වාඉරිදා යුධ අපරාධ වීඩියෝ චිත&zwj රපටය පසුගිය වාර්තාමය යයේ චෝදනා එල්ල රිතාන්&zwj එරෙහිව ඕස්ට්&zwj 35රසායනික පොහොර සංවිධානය යාකූල කෙරේ ක්‍රියාත්මක පල රසාදය භාවිතය පිළිබඳව භාවිත පත්කළ රේලියානු රියාත්මක සෙවීමට රෝගය තීන්දු රජරට වකුගඩු සතියේ 08ශ්&zwj 30සිය යාංශයට පැමිණෙන අංශභාග ඵලක් දිනයක් වෙනුවෙන් ක්‍රියා නොහැකී රෝගියෙකුට රෝද තිබීමෙන් රයෝජනයක් යුජීඩී ආරියතිලක දිනය බදාදා පුටවක් ලබාදීමට නොහැකි මහජනතාව පහසුකම් දිනපතා ඕස්ට්‍රේලියාව සංක්‍රමණිකයින්ට එයින් 02ලංගම වනවා රදර්ශනය අප්‍රසාදය තීන්දුවලට තිස්ස රවාහන ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරුසේවා පොදු ලැබූ 01කොළොන්නාවේ නියෝජ්&zwj මහලේකම් ලබයිඉරිදා සමීක්&zwj ෂණ රෙජිමේන්තු මළල ක‍්‍රීඩා උළෙල අන්තර් වාසිය අප්‍රිකා පලමු කාසිය ඇරඹේදකුණු අපි‍්‍රකානු gmt වරායටඕස්ට්&zwj රේලියාව බහු ඉන්දියාව තරගයට කි‍්‍රකට් දිවයිනටඅවසන් ඉන්දියාවටඅවසන් පිල සිටී 17කින් ජයග&zwj රහණය විශිෂ්ට යායට ලූවිස් රකට් තරගය ඩක්වත් ජයක්21 2013දකුණු තරගාවලියේ පළමු 180ක සමන්විත 5කින් රිකාවට එරෙහි පැවැත්වෙන දින යාත්&zwj කතාබහක වෙතින් රීලනිප සාමාජිකත්වය සුහද පිළිගත් එහිදී රීවරයා සුහදව ලබාගත්තේය more අනුරාධපුරයෙන් හෝමාගමට අමාත්‍ය මණ්ඩල 18 වෙබ් පාඨශාලාවෙන් මණ්ඩපය සරසවියේ නිපැයුම් ශ්‍රී අපේක්ෂක මොරටු හමුවිය මන්දිරයේ නාවුක බේරාගෙන වරායට රැගෙන සිටිය මුහුදේ රාවකින් ගමන් සිටි වරාය පක්ෂයට එක් අරලියගහ ආණ්ඩු ඉවත්ව පොලිසිය හමුවටඑක්සත් පක්ෂයෙන් කි&zwj දෙවැනි පෙන්වන හිටපු බලපාන්නේ වික්‍රමරත්න එය අරන් ඉපයීමේ වුවමනාවක් නමුත් සෙනසුරාදා 21දයාසිරි වික්&zwj රමරත්න ලංගම සේවක වුවද පාක්ෂිකයන් රීවරයාගේ එජාපයට බලපෑමක් 50තමන්ට දයාසිරිඉරිදා වෙත දේවානන්දා උපදෙස් තුළින් තමන් සොයා යොදවා සම්ප&zwj රදායික රණවිරුවන්ට වැඩසටහනට කරනවා ගත්තේනම් පෙන්වන්න අධිකාරිය ඉදිකරන සමගාමීව පළාත තුල අර්ථසාධකය අමාත්‍යාංශය පුවත් වට්ටන්න ජය27 රිකාව වෛද්‍යවරුන්ගේ රෝහලේ රෝහලේදී සායන මහනුවර ව්‍යාපාරය ක්&zwj තරගයෙත් ලංකාවට24 අප&zwj දෙවන සමත්වේ රිකට් කින් ජයගැනීමට වැනිදාජාතික අත්සන් පාසලට පැමිණීමේ ආසාවක් යුතුයි දරුවාට සමිති බැංකුගත පැහැරහැරලා වෘත්තීය අධ්‍යාපන ඇමතිරජයේ ඩබ්ලිව්ඩීජේ එජනිස නාමයෝජනා ලබාදෙනවා රැකියා විභාග අඛණ්ඩව පවත්වා ශිෂ්‍යත්වයට

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

mirror news

Medium relevance
 

asianmirror sri srilanka

Low relevance
 

asianmirror sri srilanka sinhala දයාසිරි english hotnews lanka srilankanews entertainment

Very Low relevance
 
sinhala දයාසිරි english hotnews lanka srilankanews entertainment වර්ජනය සාර්ථක වැඩ ශිෂ්‍යත්වයට තීරණ මණ්ඩල අමාත්‍ය හෝමාගමට 2013 ජූලි අත්වැලක් පාඨශාලාවෙන් වෙබ් හෙද newsfirst breaking news picture gallery video rilanka politics latest news asianmirror.lk srilanka latest news sri lanka latest news hot stories culture lanka news lankanews news first srilanka news sri lanka news sports politics sri lanka මණ්ඩපය අපේක්ෂක වරායට ගාල්ල පිරිසක් ලාංකික එජාපයෙන් වෙන්වු අනුරාධපුරයෙන් හමුවට ජනපති වූ අතරමං magazine exclusive lanka and portal ලාංකිය ගෘහස්ත විලාසිතා අභ්‍යන්තර කාමර නව නිපැයුම් එජාප ගනිමු බේරා ජීවිතයක් වයඹ මහ මොරටු ජයසේකර ඇමති දී දන් පෙරහැරින් දළඳා ශ්‍රී අනුරාධපුර ආලෝකවත් බිඳක් ලේ වී සරසවියේ