Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

අටම්පහුර

Description

Keywords

H1

H2

Pages
අත හිත දෙන ඈයෝ
Tuesday, July 16, 2013
'' උඹ ලියන්ඩ එපා මම ලියනවා පොතක් ... මට රෙවුනෙමී...   කියලා ''
Saturday, July 6, 2013
                  
                  ''මම නං දන්නැ දන්න කෙනෙක් කියනවද''

H3

මට රෙවුනෙමී ( තවත් එක් කක්කා කතා වස්තුවක් )
සිංහල බ්ලොග් කීයක් විතර තියනවද කියලා දන්නවද

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

න් කි ලා ත් ති නැ වෙ දෙ ලි දැ කො නේ හි යි මා ක් යා දා ඉබ් ල් වි යලා මට මම ඉන් ගේ කා ලයි වා ගෙ කපි ස් නං ඉති බා ටි හෙ හරි නා එක පො බ් කතා අපි කක් නවා බො බැ පැ මේ මෙ එහෙ දු යන් හො එක් ට් තා නෙ ගි යේ යු එන් බං මල් වැ වට තු දි බෑ හැ ලො රෙ යන ගන එකක් පි රු ග් ඉස් පෙ ඩි දර සි නට ඔය නි ච් රි කෝ ම් වේ ද් සු පු උන් කෙ කු යට වක් යං උඹ මි යනවා මගේ ඇවි ඩක් මො හන් රට ලෙ උනා ළු දන් කරලා එකේ අපේ කට හා තර කැ දේ ගත් තෙ අනේ නවද එපා ඩ් රී බත් පා අර කලි ඕන තව මු කෑ දවසක බි අරගන අක් වඩා අයි ගා වත් නෑ ඔන් මං ගැ චි සෙ තැ බෙ සා කඩේ මැ පස් කන් වු ටත් අප් ව් ලේ එකෙ නු ආපු නො ලු අටම් පහු බලා බට එනවා යක් ණි යමං දී ණු සී වල් වල හ් මූ අස් ගු සරහට ආවා සේ කරට් බේ නම ටක් යයි යෙ තේ එකට අනි

Medium relevance
 

ප් එයා එතකො යනවද ඇයි බී බෝ එකා ආයේ කරපු රස් ආපහු රේ අතරේ තමයි ඇති පව් සට යහං අම් හතරැ හං වරෙ ලක් සූ ඉල් යගේ මමත් හම් ගමේ පත් ගහනවා ඔලු ඩද ටේ ජ් ටම එකකට කවු මී ටු ලබන ගෑ සක් ඒක රා මත් සතු රක තරයි එකයි රකා ෂන් සරහා ගන් ඩකෝ මරු ඊට චම් හෝ මද සෝ හේ ඩා නවත් චො අන් සම් උස් ලෝ ටහං දලා එන තං ගලා බනි පවු ආතල් ඔව් අළු මනු නක් පට් ලැ චූ චු රක් සර ඉදලා කනවා ගො කර බහි බු ටං බරයි වකට ගල් අපරා වද නන් බටත් අත july ටලා මක් අඩි අටං ඕක භා

Low relevance
 

ලබන ගෑ සක් ඒක රා මත් සතු රක තරයි එකයි රකා ෂන් සරහා ගන් ඩකෝ මරු ඊට චම් හෝ මද සෝ හේ ඩා නවත් චො අන් සම් උස් ලෝ ටහං දලා එන තං ගලා බනි පවු ආතල් ඔව් අළු මනු නක් පට් ලැ චූ චු රක් සර ඉදලා කනවා ගො කර බහි බු ටං බරයි වකට ගල් අපරා වද නන් බටත් අත july ටලා මක් අඩි අටං ඕක භා කත් වටි එකත් නත් උඩ වහලා යලත් බගේ වො මෝ ජා ගගා වෝ ඒකත් ඩත් ගයක් දරට බඩු උඹත් නන අඩු කරන පනා මල බලහං ඔක් එව් අහ කල් එළි බලනවා කරන් ආවට මහ ඩො ගහලා මනට අමතක ඉක් ඩයි පහල අහල අමා අතක් සති වනා දවස නටත් උදේ ඇදගන උඹලා හරවලා කට් බන් පේ හු කරත් දවසක් නව අතරි පතර ලෑ වගේ ඩයලො රකයව මන් දට නලා යකෝ ලත් රැ උගේ නකො සමයි වහම ඩු හගන අවු ඌත් රකි වන් නමම ටවත් දරයෙ සට් සමු ආයෙ තලා රවු අතේ තහම පල් බරව බයි කලේ කමක් ලන් ගහන් ආවේ කලා ලග සහෝ නකං උනත් තරම් ඇත් තටම ළඹ මති අටමී යවන යත් ඔයා ලට බලන් රන් සැ කවදා පෝ ටද දරු ඒත් පටං ෂි සල් ලකි එනකො ආදරේ චා දවලා යම වී මයි සමහරක් ගම හතර ලට් ජො නගි තරයක් එකපා කරගන කේ තක් කී ෂර් තමා සගෙ ලර්

Very Low relevance
 
කත් වටි එකත් නත් උඩ වහලා යලත් බගේ වො මෝ ජා ගගා වෝ ඒකත් ඩත් ගයක් දරට බඩු උඹත් නන අඩු කරන පනා මල බලහං ඔක් එව් අහ කල් එළි බලනවා කරන් ආවට මහ ඩො ගහලා මනට අමතක ඉක් ඩයි පහල අහල අමා අතක් සති වනා දවස නටත් උදේ ඇදගන උඹලා හරවලා කට් බන් පේ හු කරත් දවසක් නව අතරි පතර ලෑ වගේ ඩයලො රකයව මන් දට නලා යකෝ ලත් රැ උගේ නකො සමයි වහම ඩු හගන අවු ඌත් රකි වන් නමම ටවත් දරයෙ සට් සමු ආයෙ තලා රවු අතේ තහම පල් බරව බයි කලේ කමක් ලන් ගහන් ආවේ කලා ලග සහෝ නකං උනත් තරම් ඇත් තටම ළඹ මති අටමී යවන යත් ඔයා ලට බලන් රන් සැ කවදා පෝ ටද දරු ඒත් පටං ෂි සල් ලකි එනකො ආදරේ චා දවලා යම වී මයි සමහරක් ගම හතර ලට් ජො නගි තරයක් එකපා කරගන කේ තක් කී ෂර් තමා සගෙ ලර් ඇරලවන් අතදා දරත් ඔඩෙ ටර් ඇතෑ අඹ බඩ අහගන කරබා භව් ඇහැ පපු බහකත් වය තගේ දක් යමල් සරවගේ හති බනේ කම් ගහං රතල් saturday කඩය හල යවන් ගයෙ නලද යමරෙ දහස පටන් ලනවා වදදෙ නස් අටමට මළ කයත් ගමට සනවා රපා ජයගත් පනහක් මයේ ඇටෙ කමෙ දගත් තකට ඇරලා රව මගදි ගෞ බය ඉවරකරන් ලයා එළ එල එළට ෂා පතරං සවි සල බලු බලනකො අතපි ධි නහරේ කමු යමු ලී බඩගි ෆන් ම‍ එළවලු රවන් ගක් ඩකො රණා වටේ බගෙ ලස් දටම ධඋන ධවෙ ගගන එලි කමූ මදි ගහනව ඇදලා අහන් උනො තදකරගන පහක් යකි යකු තප් පර බඩටයි නඩො අඩනවා නයි දං කරක් සලා ගපු කරහල් තල් අහස ලලා යවි ගයකු අටපි දනී ඉදගනම අරවද සරමක් හනි ෂී දත් එච් චර මග වලා ඇදු තටයි පෑ සමෙ ඉවසගන මනේ ඩෙ ගණන් ඔහො හයක් ගකු වතු දගන සද් එල් අදු සරහි posted by අටම් ර at tuesday 2013 147 කනට රවලා කම හදන ඇරි මතක් ගහෙ comments twittershare හවස් facebook labels ඒකනේ නග thisblogthis පසු share මදෑ තන් වති කගම සයෝ තන බලන ගහයි අති කමී සයයි ටනේ පචි නවලෝ දරි ඇදි තද ගහා ගූ මචං පඩි ඇදකරගන අහු ඉදපං කරකවලා ට links වක නහය වහගන කකි ඇගි ණයක් වං රටම උගු තලු මරණවා ජස් සො හලලා ළූ තපු කලට් උං ඕකා ඕකගේ ගණු රනේ යො නතර ගමං කඩෙ හී ටෙ සන් අතකි ඉලස් පලෑ අතට තලට මදා ළමයි තක පලා යෝ එපෑ කතන් ඈත් පවති දයක් මටත් දරේ ගත පයක් අමනා ඕකම දවස් එතනි නකම් යවලා උත් උඹල යලනේ අතු එකම ඉදල ලම එනකං රද රණි තරයෙ ලගන තහැ උදා හරණ නක ටහරි යයු පලක් පරා පරම් කඹු අහේ රසයට ඩම troubleshooting contact ඈයෝ machine machine sewing pages how sewing tuesday තවත් රයක් යටන් දෝ අතකට වස් ලගකදී රගේ ආසරයට රහං ඉවරනේ උඹලගේ කඩා ලක තලයක් උවමනා රකයට -ත් යපා හමා දකි මක ටයි දවා එහේ යටම ඉඩමේ ලගෙ තමු චට ලයත් කඩ මර ගජ සතා එකක අටවලා හතරක් එකකි ලකා දගෙ හදනකො ඉම් ගටම බයයි තො බලහල් රටේ කනේ හලා තරමට ඇද් තමගේ කඩදහි උඹට නහයට කහම ආගි ඌව බඩත් ඩයස් කපපු දවසකි ගජරා හතරේ උයන් කකු අටමි උයනවා මස් තලය කඩලා ගයේ රලි ඔබලා ගලවලා අහවල් ෆෝ කටු ඒකේ නකු තරක් කතු උනන් යවනවා ඒකටත් ශ් සයා ඩේ ලකට බස් තලෙ තරහා බයට කකට කනකො හනයක් හදපු සයෙ යයෙ අඹරලා මහත් සෑ දෑ වනත් ඒකයි සටහනකට උඹයි ආච් කරනවද වනට තනි යමද එදා කවදටද වගන් කනු කයි එළනේ මතකයි කටහඩ යද ලනේ දයි කරලම ටනං වරදක් කලෙ පට ඒකම එනවැ උඹලට සනී දරම අට අරවට මහන් සදු නවට ඇහෙ දො ලයක් තලලා බර‍ න කපි වටම යපු බහම දවසේ කනක් වනේ නතැ හයි වෑ ආවහැ නමය ඔහෙ රූ රවෑ තෝ හදලා කන ඕන් හට

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

කි දන් නෙ

Low relevance
 

කි දන් නෙ මට මම ලි රෙ වු මී 2013 යනවද යලා july

Very Low relevance
 
මට මම ලි රෙ වු මී 2013 යනවද යලා july තු වක් සි වස් කතා එක් කක් කා හල බ් වි තර ති යක් කී තවත් ලො ග් නවද ක් පො තක් ඈයෝ දෙ යනවා tuesday යන් එපා හි නැ කෙ උඹ නං අත අටම් saturday පහු