Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

شُمال از شُمالِ غربی

Description

سینما و ادبیات ـ نوشته‌ها و ترجمه‌های نویسنده‌ی این وبلاگ را بی‌اجازه در هیچ سایت، وبلاگ و نشریه‌ای منتشر نکنید.

Keywords

٠۵/٧, 2:37, 21 گرم, ٢٠٠١: یک ادیسه‌ی فضایی, 400 ضربه, آبی, آتشکار, آخرین پادشاهِ اسکاتلند, آدمِ اوّل, آدمها روی پُل, آدونیس, آرتور رَمبو, آرتور شنیتسلر, آرتیست, آرواره‌ها, آسمانِ زردِ کم‌عمق, آسمانِ محبوب, آفتاب ابدی یک ذهنِ زلال, آفریقا, آقا یوسف, مُحسنِ آزرم

H1

شُمال از شُمالِ غربی

H2

مادلین... مادلین عزیز...
La Notte
دو دنیا
همه‌ی شما دعوتید به:
چند تکّه از دفترچه‌ی خاطراتِ ژوزف ژوبر
La Vie matérielle
رونماییِ کتابِ فیلم کوتاهی درباره‌ی دیگران
بعدِ مُردن‌ام ــــ بُریده‌ای از یک شعرِ آدونیس
افسونِ افسانه‌ها
باران ــ بُریده‌ای از یک شعرِ یانیس ریتسوس

H3

جهتِ اطلاع
بایگانیِ شُمال از شُمالِ غربی
صفحات شُمال از شُمالِ غربی
آخرین نوشته‌ها
برچسب‌های شُمال از شُمالِ غربی

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

می&zwnj که را از است این در ای هم ست یک آن دیگران دیکسن های هر چیزی اند شود نیست آزرم بود استیل روز یکی ٩۱ » ٩٠ » ۸٦ » ۸۸ » ۸٧ » ۸٩ » امّا برای نمی&zwnj همه&zwnj ژوزف امرداد ژوبر ۸٢ » اردیبهشت خرداد ۸٥ » آن&zwnj آبان اسفند تیر کسی مهر چند ۸۳ » کند شهریور آدم&zwnj فروردین اش روی بهمن ساعت مُحسنِ نویسنده همین برچسب‌ها دی آذر این&zwnj دنیای ديگران پیام یا دستِ شبیه همیشه زندگی انگار کوچه ۸٤ » ندارد خاطراتِ باید ۸۱ » گفتم پا جادو اگر دارد شده زدم دیگری دفترچه&zwnj مادلین فیلم&zwnj کتاب&zwnj چه آفتاب تر چشم&zwnj فقط بی&zwnj کرده شان واقعیت شد فهمد وقتی خیال شُمالِ دست شنبه&zwnj کردم آدمی نبود بهتر کرد همان ولی مثلِ شُمال زندگی&zwnj آسمان کتاب ترجمه بمیرم چه&zwnj به&zwnj بوده&zwnj ٩٢ »

Medium relevance
 

جز همین&zwnj فیلم آسمانِ پس دنیا ایم وجودش سرنوشت نامه&zwnj امروز لورل هنوز گرفته&zwnj پنج&zwnj ماه&zwnj خیابانِ افسانه احمد دیگر اصلاً جوب شعرِ بُریده‌ای باز رسید تغییر پیش گم گری دهد سر بینی خود هست بیش&zwnj کنند جاناتان ــ تکّه درباره‌ی دور کوتاهی تاب هایی نیستند ورق امید افسونِ دنیایی بی ندارند آندری همه‌ی زیرِ بودیم شما بوده رسیم بار تاوانِ ــــ یانیس ریتسوس دفترچه‌ی دوره&zwnj روزمرّگی‌ها دارند زندگیِ چی خانواده کتاب‌خوانی روزی ایده&zwnj شدن آورد چیزِ جور حق عصر چای تیهو خواهد میانه&zwnj حالا آخرین محسن فکر وضعیتِ عادی برق رسیده آدونیس تاریخ راه ترجمه&zwnj شده&zwnj آینده آلن پُل زند سخت غربی داستانِ ادبیات سال&zwnj شوند داستان گوشی آشپزی طبیعی&zwnj تا زمین صرفِ افتد جاست بینیم کارآگاهی پنهان جای

Low relevance
 

افسونِ دنیایی بی ندارند آندری همه‌ی زیرِ بودیم شما بوده رسیم بار تاوانِ ــــ یانیس ریتسوس دفترچه‌ی دوره&zwnj روزمرّگی‌ها دارند زندگیِ چی خانواده کتاب‌خوانی روزی ایده&zwnj شدن آورد چیزِ جور حق عصر چای تیهو خواهد میانه&zwnj حالا آخرین محسن فکر وضعیتِ عادی برق رسیده آدونیس تاریخ راه ترجمه&zwnj شده&zwnj آینده آلن پُل زند سخت غربی داستانِ ادبیات سال&zwnj شوند داستان گوشی آشپزی طبیعی&zwnj تا زمین صرفِ افتد جاست بینیم کارآگاهی پنهان جای جهتِ ته نصیب&zwnj آشکار خط واسطه&zwnj تکان معمولی&zwnj بدهند حقیقت بودن بگذارند مکانی نسل نیکلاس ری سینمای یادداشت سِحر آید ماندگار باطل&zwnj نیّت منتظرش پشتِ بیفتد زیبایی اوّل دوست خورد ضربه&zwnj بزرگی&zwnj چاره&zwnj تأکید قدر غربی » نویس هیچ خودش ربطی عزیز سرآشپز نکند عصبی دیگری&zwnj سرشار وجوی باران کند، خون چیزهایی شاید نامِ دوچندان را یکی&zwnj کار قرار ترجیح دوباره نشانه&zwnj باشد شخصی&zwnj نفرین رونماییِ کتابِ شود؛ روح&zwnj انداختیم عکس نردبامی بعدِ کلمات داده عرصه&zwnj چیز اتّفاق مُردن‌ام یاد داشت درد هوا بسیار خوب تلفن&zwnj جمعه تن کرده&zwnj شکار خوردم ممکن صورت ــــ بچّه&zwnj فانوسِ خورند خدا گاهی ست من گفته اُستر روزِ رازِ قطعه&zwnj درباره&zwnj مثل باشی نیست؛ اعلانِ دعوتید عمومی سرش دعا وبلاگ خاطرات برمی&zwnj جایی کنارِ گاه تاریخِ خیلی سال تازه&zwnj جا فروشی روزمرّه دست&zwnj پاک شعر رازی جست&zwnj خوش&zwnj وقتِ گذرد آرتور کوچه&zwnj چپ هنرمند بدبینیِ تماشا حتّا تارکوفسکی بلندتر صدای جوان عجیب دخترِ نداشت کنم نقطه&zwnj لانه نکته ماه مقابلِ گذارد دورتر تومان یادداشت‌های آنتونی معاصر پُر بلند زد دیدم شخصیت&zwnj خیابان کجاست عصبیّت نامه بدبینی نرسیده نویسد کنار آب کم پراکنده مان

Very Low relevance
 
جهتِ ته نصیب&zwnj آشکار خط واسطه&zwnj تکان معمولی&zwnj بدهند حقیقت بودن بگذارند مکانی نسل نیکلاس ری سینمای یادداشت سِحر آید ماندگار باطل&zwnj نیّت منتظرش پشتِ بیفتد زیبایی اوّل دوست خورد ضربه&zwnj بزرگی&zwnj چاره&zwnj تأکید قدر غربی » نویس هیچ خودش ربطی عزیز سرآشپز نکند عصبی دیگری&zwnj سرشار وجوی باران کند، خون چیزهایی شاید نامِ دوچندان را یکی&zwnj کار قرار ترجیح دوباره نشانه&zwnj باشد شخصی&zwnj نفرین رونماییِ کتابِ شود؛ روح&zwnj انداختیم عکس نردبامی بعدِ کلمات داده عرصه&zwnj چیز اتّفاق مُردن‌ام یاد داشت درد هوا بسیار خوب تلفن&zwnj جمعه تن کرده&zwnj شکار خوردم ممکن صورت ــــ بچّه&zwnj فانوسِ خورند خدا گاهی ست من گفته اُستر روزِ رازِ قطعه&zwnj درباره&zwnj مثل باشی نیست؛ اعلانِ دعوتید عمومی سرش دعا وبلاگ خاطرات برمی&zwnj جایی کنارِ گاه تاریخِ خیلی سال تازه&zwnj جا فروشی روزمرّه دست&zwnj پاک شعر رازی جست&zwnj خوش&zwnj وقتِ گذرد آرتور کوچه&zwnj چپ هنرمند بدبینیِ تماشا حتّا تارکوفسکی بلندتر صدای جوان عجیب دخترِ نداشت کنم نقطه&zwnj لانه نکته ماه مقابلِ گذارد دورتر تومان یادداشت‌های آنتونی معاصر پُر بلند زد دیدم شخصیت&zwnj خیابان کجاست عصبیّت نامه بدبینی نرسیده نویسد کنار آب کم پراکنده مان بگیرم من آغوش مینگلا هوروویتس خوش ربا جا آهن&zwnj آندرآس برتون زویاگینتسف راهش صدایی آه، شروع کوروساوا آکیرا استانبول مُرده صدای مسیر لنتاکیس ست همیشه داشته&zwnj آندره اعماق سینما ام همیشه ام باد دقیقاً ذاتِ خبری دختر اسمش هیجانی دل‌تنگِ باشند؛ کنیم گل&zwnj گذاشته&zwnj رنه باتن گذشته&zwnj ظاهرش دنیاست بسته کفشِ خواب رُب‌گری‌یه بیداری معمولی بارانی افسانه‌ها چخوف افسانه&zwnj ها؟ قدم&zwnj برف رنگِ من به سپیدی آیدین دلیل معمولیِ آنا هایش عادیِ آخماتووا آنتون گرین آناهیتا زبانم من جمله&zwnj تابد عمود کبکِ زیادی ندیدم، لوله لوله، شاملو تفنگ انداختم کیف مردم کردند نشستم اخوّت تپّه انار آمد بدی نزدم، قوش گرفتم، بادِ غلامی میرعلایی ادبیاتِ ٢۱ matrielle متعلّقات&zwnj تباه فیلسوفانش ١٨١۴ پایانِ تلخ آلمانی ١٨١۵ فرانسه جمعه&zwnj هفته همراه کبک اختراعِ اغلب هشت غروب انزوا روزهایی باقی دیر سبز فرودگاه ابراهیم سرِ ناهار روبه‌رو گلستان ۱٥ احوالم ابسورد گلو غیره آینه‌های برلین آیزایا آغداشلو رودخانه چادرِ گلویم بندم داغ تصادف؛ هیچکاک خوانم ساعتِ نشینی اتاق جاجرود هفت سردرد، الی مرور ماند پُررنگ&zwnj بداحوال متّصل زکام، سست، سفیدِ ابلیسِ حلزونی گوشه&zwnj ماگِ غدقن آدم غریبی درون بودم زده کامو برچسب‌های شست و افسانه‌ها » برگ&zwnj مادربزرگ که شست مثلِ ماه‌گرفته‌ها گرم باران برگ&zwnj ٠۵ ها یکی&zwnj زنند مثلِ دیدنِ آب&zwnj نبات&zwnj رنگی زدند با یکی&zwnj آدونیس » ما که دیگران » matrielle » صفحه ١۶٠٠٠ ١٣٩٢ ٢٩۶ ضربه راهِ واقعیتِ هوسِ لحظه&zwnj آبی خوردنِ لیوانی دلِ برآورده فضایی خبر نادری کتابِ آمه چاپِ ٢٠٠١ بهارِ ها شرمین انگیزی&zwnj عضوی ادیسه‌ی شگفت&zwnj اطلاع بیش آشپزخانه وقتش منتخبِ امروز، صفحه‌های غذاهای گذشت » لذّتِ ووارنگی رنگ&zwnj دارِ رستوران&zwnj بی‌اجازه ۸۱ نوشته‌ها نویسنده‌ی صفحات سایت، لامپرور، نکنید منتشر نشریه‌ای آن‌چه اوّل » کایه سینما، شماره‌ی دنیا » تروفو، ژوبر » من، امّا، زندگی‌ام فرانسوا سیصد notte » ئی‌میل بایگانیِ دوماه‌نامه‌ی صفحه‌ی هشتاد مُحسنِ نافه پانزده، هزارونهصد نوشته‌ها » سادگیِ برداشته ابدی نازل محبوب کم‌عمق بلا بیند زلال ذهنِ بختِ خانواده&zwnj هیچ&zwnj کس صلاحِ&zwnj بخت&zwnj آرتیست برگشته&zwnj سلاح السِحری زردِ نابود سِحری آرواره‌ها فرود آفریقا آلزایمر آلبومِ ترجمه‌های آلبر زیرورو خیرِ ورد آلفرد قصد دعای نفرینِ بااستعداد نفری سقف آقا نگذاشته&zwnj بازی یوسف ریپلیِ زیروزبر آقای بخت اقبال لحظه پادشاهِ نادان بدل خوشی چرخد قبول اسکاتلند مدارِ خواسته&zwnj ناخوشی شادی السِحر کارگشا مرزِ باریکِ یعنی آتشکار رنگ بازد غصّه پُررنگ داد آدمِ تقاص کارآگاه&zwnj ۱٧ مهمّی&zwnj سهمِ نشده تقسیم شنیتسلر سهمی رَمبو آماده&zwnj تغییری تکانی آدمها گریزی ناگزیر مدام سفت بزرگ&zwnj اندازه&zwnj پای بستگی ــــ روشنی سیاه درست حقیقی&zwnj انگار؛ بدونِ تعلّق جنبه&zwnj داشتم نهایی آینده&zwnj غمِ ست، پنهان&zwnj کاری بزند بکشد، گذاشتنِ زمینه شناختِ تواند لابد پرده&zwnj پوشی&zwnj ابتدای نفرت شود، تبرئه بزرگ استثنای آشنایی ویژه&zwnj عنایت استثنایی قاعده&zwnj داشته باشند، روبه&zwnj رو البته رفتارِ قاتل دیگرانی&zwnj دانند هرچند نهایت نه، اشتباه خشنِ تردید جانش اندازد فراهم هماهنگ معلوم کجا زدنش شود؟ کشته کنارش آسان ایمان آورد؛ قسمتش مانعِ شدنِ گردنِ دلداریِ زدنِ چه&zwnj نداند دیروز گول&zwnj قاموسِ اندازند نخواهد دیگرِ نشان دیالوگ شخصیت لامپرور نبودنِ موجود دانست دانم مناسب نبودن هماهنگی باور چیزی&zwnj کامل موعود نام غیرِحقیقی حقیقی کاغذ رویش نوشتنِ دانیم چنان چیزهاست چنین باوری سیاهی نباید ظاهراً همه چراغ&zwnj خاموش ستاره&zwnj دورها نور شب کاملاً گذشتیم داستانی پُرآب&zwnj ام؛ خوانده&zwnj روزها جذّاب&zwnj ترین قطعاً، سرنوشت، ستاره داستانی&zwnj زدیم پای&zwnj روشن تمامی قدم حرف نظر، عالی&zwnj رمان نتیجه؟ notte جذّابیّتِ گیوم موسو ترجمه&zwnj ۱۰۰۰۰ کتاب ۲۲۰ آگاهی جهانِ عبّاس بپیچیم گیرد تعطیل تلویزیونی مجموعه&zwnj یادآور گاهی، کهنه&zwnj فروشیِ خدمت متعلّقاتِ وسایل شرلوک پس؟ کم&zwnj فراری مفرطی ترساند ترساندن نتیجه کرده؛ عصبیّتی&zwnj سرآشپزهای نویسِ بااستعدادی&zwnj موفّقیتش رسانده قاتلِ نویسی اعظمِ کارش آفریدنِ هایی&zwnj بخشِ آشکارا غیرِ است؛ کردن جنابِ فرانسوی بدبین رفت محسوب فرانسوی&zwnj رفتن حتماً شوند، بهش شباهت&zwnj آفرینش ها؟ ـ بگذریم بسته&zwnj ادامه&zwnj چشم ما؟ شِف&zwnj استیلِ بداخلاقِ کجاییم ممتد داده&zwnj خستگی رسیده&zwnj تاریکی امروزِ حقیقتی قلم&zwnj نویسد؛ مو خواهند آینه قلم است؟ ١٧٩۵ یکی ــــ چشم شمارند خورشیدِ ــــ پیش&zwnj گویی ببینند ــــ رؤیاها گفتن ــــ از ممنوع ١٧٩٧ بگو اتّفاقی روح چشمِ صفحه آتشی سوزد ١٧٩۶ تخیّل ١٧٩۴ کتاب&zwnj پلّه&zwnj خوانی اندیشیدن بری گذشته بپرند نگاهِ دفترچه جمله همچه کوتاه هاست جاودان&zwnj همیشگی عصبانی ١٧٩١ زمستانی سرما آتش ١٧٩٣ ذهن&zwnj متولّد پیر ایده ١٧٩٠ گوش&zwnj درها پنجره&zwnj ــــ فیلسوفان جرّاحان ببند ــــ چشمانت ببین ــــ نه، خودم فاصله نیازمندِ ١٨٠١ تاریخ، هم&zwnj چون پرسپکتیو، نیستم، عصبانی&zwnj چرا سخت&zwnj ١٨٠۵ زیستن انسان&zwnj ١٨٠۶ راسین ١٨٠۴ بچّه&zwnj گم&zwnj ــــ نیوتن سیب&zwnj ١٨٠٢ رؤیا حافظه&zwnj مکتبی قلمروی، دوبار بده بیاوریم ــــ بُناپارت ــــ افلاطون ١٧٩٩ اجازه ها، ١٧٩٨ بی زیستن ــــ آسمان&zwnj آسمان&zwnj رابله&zwnj انتزاعی&zwnj اندیشه ــــ اشباحِ ــــ هر خانه&zwnj معبدی، تخیّل&zwnj ــــ حافظه&zwnj ١٨٠٠ تحلیل اخلاقیّات، ــــ جهان اتاق؛ کلمه بخوانم خلوتِ بفهمند آرامشی&zwnj عصبانیّش رازها کاش راحتش هرقدر رسد سکوت دهد؛ بردارند آفتابِ عالم&zwnj هم، فیلمِ کیلومترها عباس کیارستمی امریکا خلوت تنهایی صراحت خلوت؛ ساخته&zwnj آیند عمرش منطقِ تحمّل اوست؛ مشترک اسمِ مهیب نبوده هاست؟ دل سوزاند کشف فراموش نکرد&zwnj تماشای آخر دشوار داند دوام گذرانِ صرفاً ه&zwnj بیند، بدبینانه&zwnj ترش ژان‌کلود کاری‌یر هرچه ذهن زمانی&zwnj مطلبی زیر خیالِ شناختند فایده شمارِ شناختم نداشتند هریک وقتی&zwnj بردارم دراز موقعیتی بزنم تکّه&zwnj همراه&zwnj بودند چهارشنبه&zwnj گذشت پیدا جابه&zwnj تمام&zwnj نویسنده&zwnj اوّلین انگار، مسأله مقاله&zwnj دیگران؟ را، نامش وسوسه&zwnj گرفتار رمانِ وسوسه مصاحبه&zwnj خاطراتش درآوردن روزانه برد ترِ وقت&zwnj نویسیِ یک&zwnj یگانه شرحی زمانه&zwnj فکرهایش ویرژیلی

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

از شُمال غربی شُمالِ

Medium relevance
 

Low relevance
 

وبلاگ مادلین آدونیس نوشته‌ها بُریده‌ای شعرِ یک

Very Low relevance
 
وبلاگ مادلین آدونیس نوشته‌ها بُریده‌ای شعرِ یک صفحات بایگانیِ ٠۵/٧ اطلاع برچسب‌های آخرین باران افسانه‌ها افسونِ 2:37 ــ ریتسوس یانیس جهتِ آبی آسمانِ محبوب آسمانِ زردِ کم‌عمق آرواره‌ها آفتاب ابدی یک ذهنِ زلال آفریقا مُحسنِ آزرم آقا یوسف آرتیست آرتور شنیتسلر آتشکار 400 ضربه ٢٠٠١: یک ادیسه‌ی فضایی آخرین پادشاهِ اسکاتلند آدمِ اوّل آرتور رَمبو آدمها روی پُل 21 گرم دیگران منتشر نشریه‌ای سایت، نکنید عزیز دنیا notte هیچ در ترجمه‌های ادبیات سینما نویسنده‌ی این بی‌اجازه را همه‌ی شما فیلم کتابِ رونماییِ کوتاهی درباره‌ی مُردن‌ام بعدِ matrielle ژوبر چند دعوتید تکّه دفترچه‌ی ژوزف خاطراتِ ــــ