Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

Balhanuman's Blog | Not Just another WordPress.com site

Description

Not Just another WordPress.com site (by BaalHanuman)

Keywords

H1

Balhanuman's Blog
Post navigation
குளிர்விக்கும் கண்கள்!
Post navigation
Post navigation
Post navigation

H2

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மைசூர் பா – சமஸ்
6-ஸ்ரீ-நரஸிம்ம-வைபவம்!—வேளுக்குடி-ஸ்ரீ-கிருஷ்ணன்
25-ஸ்ரீமத்-பாகவதம்–வேளுக்குடி-ஸ்ரீகிருஷ்ணன்
16-ஸ்ரீ ராமனின் பாதையில் – வேளுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்
இளம் தலைமுறையினரிடையே இசை வளமாக வளரும்! – நெய்வேலி சந்தான கோபாலன்

H3

Share this:
Share this:
Share this:
Share this:

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

என்று ஒரு வேண்டும் மைசூர் பாகு என்ற நாம் கொண்டு ஆனால் லக்ஷ்மி என்ன பெயர் செய்ய அவர் அவன் நான் என்றும் அது பற்றி ஓர் என்றால் வந்து அவனுடைய நம் ஸ்ரீ தியானிக்க இந்தப் இருக்கும் என் தனது அந்த குரு பெரிய இவர் உண்டு தோன்றினான் இரண்டு முதல் செய்யும் இந்த என்னும் நமது நெய்வேலி

Medium relevance
 

திரு மற்ற என்பது தியானம் மஹாதேவ கொண்டிருக்கிறார் அதில் காரணம் கிருஷ்ணா சூரியன் எந்த உணவு ஆசிரியர்களின் இப்படி முடியாது உள்ளது sri அவருடைய older navigation &larr facebooktwitter post பார்க்க செய்து இல்லை அத்தனை அதே அங்கு அவருக்கு கண் பெருமான் சேவிக்கிறோம் சுத்தமான உள்ள இப்போது பிராட்டி வைத்துக் போலே பக்கத்தில் இருக்கிறது அய்யரின் போய் என்னுடைய எம்பெருமான் தன் கோபம் பெருமாள் பகவான் நெய்யில் அதை தான் மூன்று எங்கள் அர்த்தம் கண்ணன் 2013 leave மட்டுமே அதன் என்றனர் தெரியும் krishnan velukkudi ஸ்வீட்ஸ்’ உயர்வு கொள்ள அளவு அதாவது அதற்கு ஆக எல்லோருக்கும் இருக்கின்றன ஒருவன் இது ரகசியம் கடையில் ஆண்டு இருக்க அமர்ந்து சில இடது எளிய நினைக்க திருமேனியை வளரும் அடக்கி இதற்கு என்றாலும் அனைத்தையும் கூட போன்ற கொண்ட அவரது ஆசிரியர்    சங்கீதத்தில் நேர்காணல் சந்தான பெருமானுடைய லோகத்தை இரு பொழுதையும் தேவர்கள் கதை அரண்மனை தெரிந்து

Low relevance
 

கண் பெருமான் சேவிக்கிறோம் சுத்தமான உள்ள இப்போது பிராட்டி வைத்துக் போலே பக்கத்தில் இருக்கிறது அய்யரின் போய் என்னுடைய எம்பெருமான் தன் கோபம் பெருமாள் பகவான் நெய்யில் அதை தான் மூன்று எங்கள் அர்த்தம் கண்ணன் 2013 leave மட்டுமே அதன் என்றனர் தெரியும் krishnan velukkudi ஸ்வீட்ஸ்’ உயர்வு கொள்ள அளவு அதாவது அதற்கு ஆக எல்லோருக்கும் இருக்கின்றன ஒருவன் இது ரகசியம் கடையில் ஆண்டு இருக்க அமர்ந்து சில இடது எளிய நினைக்க திருமேனியை வளரும் அடக்கி இதற்கு என்றாலும் அனைத்தையும் கூட போன்ற கொண்ட அவரது ஆசிரியர்    சங்கீதத்தில் நேர்காணல் சந்தான பெருமானுடைய லோகத்தை இரு பொழுதையும் தேவர்கள் கதை அரண்மனை தெரிந்து முழுவதையும் வகைகளைப் பற்ற மேல் சமஸ் கடை’ நன்றி குறிப்பிட்ட ஸத்ய என்றே அறிய சேவித்தால் அன்பும் உணவுப் முதலில் கால திருமேனியாகக் அவள் புத்தகங்கள் நேரத்தில் கண்கள் திருமேனியின் swami august வேளுக்குடி செலுத்த முந்தைய உண்டாக்கினேன் சொல்கிறான் திருக் comment இதன் திருவடிகளைப் பரீக்ஷித் பற்கள் share நன்றாக குணமும் ஸத்வ குணம் உண்டாகிறது குறிக்கும் ஆசிரியரின் மனதில் நம்மை உள்ளன விரல்கள் வித்தை இதில் பெருமானின் குரல் மிகவும் தமிழ் இங்கு ராகம் இருந்தது பள்ளி இல்லாத சொல்வார்கள் ராஜா சாதனை துறைகளிலும் இசை வளமாக முடியும் எடிட் எழுதப்பட்ட எழுத்து இதன் தொடரும் அல்லவா கோபாலன் இன்று பல்வேறு ஓரளவுக்கு என்பதா     முன்னால் தந்தை நம்முடைய பொழுதும் கொண்டது சேர்த்து நாராயணனே… நாராயணனே சேர்த்துத்தான் ஆள் நாள்கள் அறுபட்டுப் போவதை நாராயணன் ஸ்ரீமன் அவனுக்கு கொடுத்தான் இதை மீட்க குழந்தை நின்று போகிறோம் ஞானத்தைப் வருகிறது அப்படியானால் நீ balhanuman' பல அணைத்துக் பெருமானை சார்ந்த கொண்டிருக்கும் வைத்து பழுதே சேவை சிபாரிசு என்றார் பெருமை எப்போதும் மக்கள் பணம் எதைத் அவளை தவிர உண்டாக்கியவன் வாழ்க்கை கொதிநீரை கேட்டான் இத்தனை வைஸ்யனும் அரசன் பாதங்களிலிருந்து தொடைகளிலிருந்து முக்தி புலன்களை சிருஷ்டி மீது எழுந்தருளியிருக்கிறார் பண்ணவே இல்லை’ பகுதி அருள் மனத்தை கடமை அதனால் என திருமேனியில் சொல்ல ஏற்றம் அந்தப் இயலுமா அப்போது கூறுகிறார் காலத்தை நமக்குத் சுகாசாரியர் நடந்து மேலும் வேண்டியது நாளா ஆகும் தாழ்ந்தது எவ்வளவு இயலாது பிராட்டியின் அறிவிப்பு நாடு சுத்தியல் வரும் பின்னர் பாரம்பரிய தொடங்கி எப்படி பக்குவம் கிடைக்கிறது கடை ஆகையால் பதத்தில் wordpress பாகில் வரை கண்டு இடத்தில் மட்டுமன்றி போல அளவுக்கு மாவு கடலை இலக்கு கோயமுத்தூர் கூடவே இடங்களில் சின்ன உருவானது எத்தனை வடிவில் ஜீனி பெரும்பாலான எல்லா எந்தக் எங்கு தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்துப் வேலை பெயரை நாவில் எனவே தமாஷ் இக்காலகட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்டன தயாரிக்கப்படும் பாகின் தமாஷ்கள் 2013 comments அந்தக் உணவகங்களில்

Very Low relevance
 
முழுவதையும் வகைகளைப் பற்ற மேல் சமஸ் கடை’ நன்றி குறிப்பிட்ட ஸத்ய என்றே அறிய சேவித்தால் அன்பும் உணவுப் முதலில் கால திருமேனியாகக் அவள் புத்தகங்கள் நேரத்தில் கண்கள் திருமேனியின் swami august வேளுக்குடி செலுத்த முந்தைய உண்டாக்கினேன் சொல்கிறான் திருக் comment இதன் திருவடிகளைப் பரீக்ஷித் பற்கள் share நன்றாக குணமும் ஸத்வ குணம் உண்டாகிறது குறிக்கும் ஆசிரியரின் மனதில் நம்மை உள்ளன விரல்கள் வித்தை இதில் பெருமானின் குரல் மிகவும் தமிழ் இங்கு ராகம் இருந்தது பள்ளி இல்லாத சொல்வார்கள் ராஜா சாதனை துறைகளிலும் இசை வளமாக முடியும் எடிட் எழுதப்பட்ட எழுத்து இதன் தொடரும் அல்லவா கோபாலன் இன்று பல்வேறு ஓரளவுக்கு என்பதா     முன்னால் தந்தை நம்முடைய பொழுதும் கொண்டது சேர்த்து நாராயணனே… நாராயணனே சேர்த்துத்தான் ஆள் நாள்கள் அறுபட்டுப் போவதை நாராயணன் ஸ்ரீமன் அவனுக்கு கொடுத்தான் இதை மீட்க குழந்தை நின்று போகிறோம் ஞானத்தைப் வருகிறது அப்படியானால் நீ balhanuman' பல அணைத்துக் பெருமானை சார்ந்த கொண்டிருக்கும் வைத்து பழுதே சேவை சிபாரிசு என்றார் பெருமை எப்போதும் மக்கள் பணம் எதைத் அவளை தவிர உண்டாக்கியவன் வாழ்க்கை கொதிநீரை கேட்டான் இத்தனை வைஸ்யனும் அரசன் பாதங்களிலிருந்து தொடைகளிலிருந்து முக்தி புலன்களை சிருஷ்டி மீது எழுந்தருளியிருக்கிறார் பண்ணவே இல்லை’ பகுதி அருள் மனத்தை கடமை அதனால் என திருமேனியில் சொல்ல ஏற்றம் அந்தப் இயலுமா அப்போது கூறுகிறார் காலத்தை நமக்குத் சுகாசாரியர் நடந்து மேலும் வேண்டியது நாளா ஆகும் தாழ்ந்தது எவ்வளவு இயலாது பிராட்டியின் அறிவிப்பு நாடு சுத்தியல் வரும் பின்னர் பாரம்பரிய தொடங்கி எப்படி பக்குவம் கிடைக்கிறது கடை ஆகையால் பதத்தில் wordpress பாகில் வரை கண்டு இடத்தில் மட்டுமன்றி போல அளவுக்கு மாவு கடலை இலக்கு கோயமுத்தூர் கூடவே இடங்களில் சின்ன உருவானது எத்தனை வடிவில் ஜீனி பெரும்பாலான எல்லா எந்தக் எங்கு தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்துப் வேலை பெயரை நாவில் எனவே தமாஷ் இக்காலகட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்டன தயாரிக்கப்படும் பாகின் தமாஷ்கள் 2013 comments அந்தக் உணவகங்களில் காலமானாலும் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இருந்தால் பிரணவம் இல்லாவிடில் எண்ணம் நடந்த போரில் அல்லவே அடைய பரிசோதனை வீணாகவே கழிப்போம் தேவர்களுக்கு எழுத்தாளர்களும் ஒருமுகப்படுத்தி முயற்சியில் நிலையைப் ‘ஓம்’ முறைப்படி பிரணவத்தை களபலியாகும் பரம்பொருள் பார் ஸ்வரத்துடன் எழுத்துக்களைக் அரசனின் கணவன்மார்கள் விடலாம் விதிவிலக்கு மணிநேரத்தில் வரம் போகிறாய் வாழப் இதைக் கேட்ட தளராமல் மனம் ‘என்ன முகூர்த்தம்தான் ‘இன்னும் கேள்’ கட்வாங்கன் ஆயுட்காலம் அதிர்ச்சி தரும் பெற்றான் பதிலைப் வேண்டுமோ உடனடியாக இல்லாளிடம் பெற்றுக் முயற்சியும் பதிலுக்கு மனமும் இருக்குமானால் உதவினான் வெற்றி ‘என்னுடைய அடைந்தான் கதியை வேண்டிய ‘அ’ பூலோகத்துக்கு செவ்வனே பரம்பொருளை உயர்ந்த கொண்டே தியானித்துக் வேண்டியவைகள் மாத்திரைகளுடன் தியா ஸ்ரீபாகவதம் ஸந்தாரயேத் மன ரூபே 2-1-23 சரியான ஒழித்து பற்றுதல்களை மூச்சை ஆசனத்தில் பகவதோ ஸ்தூலே தனக்குத் அதிரசம் கடாகம் அண்ட ‘வைராஜன்’ வழங்கப்படுகிறான் ஜிதேந்த்ரிய ஜிதஸங்கோ ஜிதச்வாஸோ ஜிதாஸநோ முறுக்கு திருவுருவத்தில் ஓரோர் லோகம் நாட்களில் பிரஹ்மாவின் அவயவமாகத் வேதனம் நிலைகள் தியானத்தின் நிதித்யாஸனம் மனனம் லோகமான இறுதியான திருவுருவமாகவே பொருட்களுமே காணும் கண்ணால் ஈரேழு பதினான்கு லோகத்திலிருந்து கீழ் அண்டம் லோகங்கள் தியானம்’ சொரூப மனதை திருமாலுடைய தனிமையான உச்சரித்துக் இப்பிரணவத்தை இனிமையான இல்லத்தரசிகளின் உள்வாங்கி மெதுவே அவயவமாக ஒவ்வொரு கூடிய பட்டதை ஜீவாத்மா திருமாலுக்கு ஜீவனையும் ‘ம’ ஆட்பட்டவன் ‘அவனுக்கு பொருள் பிரணவத்துக்குப் அடிமை’ இவன் முனையும் ஏதேனும் வேண்டும்” கூற வழிமுறைகளைக் “நாம் வேண்டினான் பதில் ‘விராட் பஜ்ஜி சொஜ்ஜி “உலகத்தையே சுழியன் சுகர் அகன்று தமோ புதிதாக ரஜோ விடும் விலகி வளரும்” தியானமும் அதோடு பலகாரங்களிலிருந்து திருமாலையும் பரீக்ஷித்துக்கு கொண்டிருப்பர் இடதுபுறமும் அறுத்துக் பாகைப் அப்புறத்திலும் வலதுபுறமும் வாள் மரம் சிறிது வேடிக்கை வருவதை மற்றோர் இப்புறத்திலும் காட்டுப் அறிவுறுத்துகிறார் எடுத்துக்காட்டுடன் ஆயிரக் பக்கம் சென்றால் பயன்படுத்துவது’ ரம்பத்தோடே அறுக்கப்படும் மரங்கள் யார் கொள்ளப் மகிழ்ச்சியாக குடும்பத்தோடு சம்பாதித்ததைக் அஸ்தமித்தவுடன் இருக்கப் மனக்கோட்டை மாப்பிளையைத் ‘ப்ரஹ்ம இதற்கிடையில் கட்டுகிறார்கள் விரைந்தோடுகிறார்கள் துரத்துவதற்கான அஸ்திரமாக காலையில் போல் போகிறார்கள் உதிக்கிறான் மாலையில் சம்பாதிக்கப் வேலைக்குப் உதிக்கும்போது அஸ்தமிக்கிறான் நாமறியாமலேயே திருமழிசையாழ்வார் போகிறது மனிதர்கள் பயக்கப் நன்மை பேருக்கு தங்கள் பிறவியின் மைசூர்பாகும் நாட்களைப் கொள்ளாமலேயே பயனைத் வந்துவிடுகிறது ஞானம் வந்துவிடுகின்றன இருப்பவன் தருவாயில் மரிக்கும் எதைக் கடைப்பிடிக்க கிடைக்கும் உனக்குக் கேட்டதால் தமாஷ்களும் போக்குகிறார்கள் தூக்கத்தில் செல்ல நோய்மை கணக்கான வாள்களாகி ஸ்ரீசுகர் குன்றி மூப்பெய்தி மாளுநாளதாதலால் விருத்தம் திருச்சந்த நெஞ்சமே வணங்கி வாழ்த்து கடிகள் கழிக்கிறார்கள்” விசேஷம் பதட்டத்தோடே வந்துவிட்டால் இரவுப் சம்பாதிப்பதில் பகல் வந்துவிட்டன சுமப்பதில் பாரத்தைச் குடும்பத்தின் பெறாமல் ஒருநாள் திருவந்தாதி பொய்கையாழ்வார் அழுதேன் அஞ்சி போயின என்று நமக்காகவே புலம்புகிறார் வெளித் பறக்கிறது எப்படிப் தத்துவம் பலபகலும் ஆக்கிக் பொருளான பரம் ஆச்சரியம் வருந்தினார் ராமரே கழிந்த பயனுள்ளதாக இலக்காகிவிடுகின்றன நம்மால் கூறினால் தெரியாமலேயே செலவழிந்து தொடங்குகிறார் உபதேசிக்கத் கொட்டுவது விசேஷ “கட்வாங்கன் கொண்டுபோய்க் ஏழு உனக்காவது பரீக்ஷித்தே இருந்தான் தேடி என்பதே இவற்றிலிருந்து கழித்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கும் போகும் அலையும் நிமிடம் முயற்சியோடு பெறுவதில் ப்ரஹ்ம வீணாக்காமல் எங்கே இயலாதே கர்ப்பம் தரித்திருந்தபோது ஸீதை ஒரேடியாகத் தங்கிவிட்ட ராமர் அருகில் விசேஷத்துக்கு கொண்டிருந்தார் பேசிக் ஆசையோடு தொலைத்தால் காலத்தைத் எவரும் விட்டதே கழிந்து வீணாகக் துன்பப்படுவது காலம் மீட்கலாம் தொலைத்தாலும் போன்றது பொன் ‘ஸீதே தொலைத்த பிரிந்திருந்தேனே மாதங்கள் பத்து இராமல் பிரிவின்போது வீணான மீட்பதற்கு என்னால் என்பதில் நிமிடத்தைக் கூடி உன்னோடு இழந்த விட்டேன் மீட்டு வீட்டு அரசையும் உன்னையும் வருத்தம் எனக்கு பெற்றேன் திரும்பப் நாட்கள் இதுவே அதைக் கற்பதற்காக ஆர்வம் இயல்பான சங்கீதத்தின்பால்  எடுத்த முயற்சிகளையும் நன்றியுடன் பெருமக்களையும் அமைந்த  தனக்கு நாடக கர் கர்நாடக - - முதலாவதாக  பெருமக்களிடமும் விளங்கும் சமஸ் book படைத்து பிறந்து குடும்பத்தில் பா பின்னணி நினைவு கூர்ந்த தொழுது  நேர்காணலை மலர்களைத் பாத தியானித்து தொடங்குவோம் குடும்ப இவரது அவர்தான் எங்களுக்கெல்லாம் சொத்து திருவுருவை பெரியவரின் சந்தோஷமானதொரு வாசத்துக்கே  குருகுல கோபாலன்   ‘ஃபிளாஷ்பேக்’ சென்றார் காஞ்சிப் சொல்லுங்கள் அனுபவங்கள் பள்ளிக்கால சிறந்து அனைத்துத் பெயரையும்  இணைத்து பெயருடன்  நன்றியுணர்வுடன்  இருக்கவேண்டும் ‘பீமாராவ் அம்பேத்கர்’ பெருமையை review கொண்டார் மாற்றம் நிரந்தரமாக samas ஆதரவு தனக்கு   வைத்தார் படிக்கவும் அளித்த writersamas august நினைவும் பெயரும் மரியாதை பால் உணர்த்த விட முயற்சியே அறியும்  மூலமாக அவர்களிடமே இந்தத் தொடர் வியாபாரம் கலைகள் சங்கீதம் - - இலக்கியம் பங்கினை வாழ்வில் - - இன்று தேவையா உதாரணம் சிறந்த நம்மிடையே இருக்கும்  வித்தகர்களின் பதித்த முத்திரை துறைகளிலும்  இல்லத்தின் பெயரே தெரியுமா எனக்குத் லட்சணங்கள் ராக கைவந்த தெரியாது பாடினால் வெண்பாவில் ஆசிரியப்பா இனிக்கும் தேனாய் blog மோகன சோழன்’ காதலால் தமிழின்பால் இயற்பெயரை மாற்றி வைத்துக்கொண்டார் இசைப்பார் சங்கீதமாகவே பாடல்களையும் பாடங்களையும் புலி காலத்தில் பிழைப்புக்காக வயிற்றுப் வருவார் பாடிக்கொண்டே ஆசிரியராக இல்லாமல் மாமனிதர் மறக்கமுடியாத வாழ்ந்தவர் தமிழுக்காகவே சங்கீதமாய் பாடல்களை சைக்கிளில்தான் பேர்களும் ஆசிரியர்தவிர தலைமை வருவார்கள் புலவர் இலக்கியம் வரும்போதும் சைக்கிளில் சோழன் நடராஜன் ஆசிரியர்கள் எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான் தேவை மட்டும்தான் சிவனுக்கு குருமார்கள்  தெய்வங்களாகக் நெய்வேலியில் வாழ்ந்தது - நான்  கருதத்தக்கவர்கள் சிவனைச் தோன்றி சிறியன் ஜகத்குரு பிச்சை பெரியவா ஆசிகளால் வளர்ந்திருக்கிறேன் site about ஸ்ரீ பாழ் உண்மை என்பதுதான் தண்ணீருக்குப் பஞ்சமில்லை நின்றார் வகுப்பில் சங்கரன் போற்றத்தக்கவர்கள் நின்றது தேஜஸ் ஆகியோர் சோழன்   ஆளவந்தார் சிங்காரம்பிள்ளை நினைந்து அனைவருமே படித்தது பசேல் பச்சை பார்த்தாலும் லிக்னைட் கார்ப்பொரேஷன் பெருமக்கள் ஆசிரியப் அருமையான blog not அளித்து உடையும்  வேதங்களே சிரஸாக இமைகள் பகலும் இரவும் யமனே கோரைப் மயங்கச் மக்களை பற்றுடமையே இல்லத்தரசிகளும் புலன் சூரியனே எம்பெருமானுக்குக் தேவர்களே முதலான இந்திரன் கைகள் திக்குகளே துவாரங்கள் நாசித் அச்வினி காதுகள் மாயையே புன்சிரிப்பு வளர்ந்து பெற திண்ணம் அடைவது மோட்சம் விரும்புபவன் எவன்தான் நாமல்ல தொடர்கிறார் என்றுரைத்தவர் மாட்டான் யோகியாகி தியானித்தால் உடுத்தும் மாலைப் பொறுப்பை காலைப் ஆடைகளாக சந்திரனே திருமேனியாக அனைத்தையுமே அறிந்திருக்கும் மனது தலையாகவும் லோகத்தைத் பாதாளத்தைத் திருவடியாகவும் “பெருமானுடைய சொல்லப்படுகிறது உபாஸனம் ரஸாதல புறங்கால்களாகவும் பக்கங்களாகவும் பத்திரிகை பாதங்களின் மஹாதலத்தை கேட்டாய் நிறைந்திருக்க இடைவிடாது அடுத்து சிந்திக்க ஏற்க ஒன்ற இறுதியாய் பாசமும் எழுத்தாளர்களுமே சிந்தனையில் இந்தச் தலா தலத்தை மஹர் மார்பாகவும் சொர்க்கத்தை நாபியாகவும் லோகத்தைக் கழுத்தாகவும் நெற்றியாகவும் தபோ முகமாகவும் ஜன ஆகாயத்தை இடையாகவும் முழங்கால்களாகவும் ஸுதலத்தை கால்களாகவும் கணைக் விதலம் அதலம் பூதலத்தை தொடைகளாகவும் இவற்றை ஆகிய துக்ளக் share posts 16-ஸ்ரீ வரலாறுகளிலிருந்து முடிகிறது அவர்களின்  என்பதை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் - அப்துல்கலாம் அம்பேத்கர் மகத்தானது பணி வாழ்க்கையில் ஆகியோரது  நாள் வாழ் மாணவ கருதாது தன்னலம் அமைந்து சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் உச்சரிக்கும்போதே அதற்காகவே கருத்தில் ஒன்றை தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தில்  சிறுவனின் அந்த  அம்பேத்கர்’  ’ அக்கறையும் கொண்டு  உணவும் தங்கவைத்து இல்லத்திலேயே அரவணைத்து 2 மைசூர் சேர்ந்த  சுற்றியிருந்த அவரைச் அம்பேத்கரை  பிறந்த சமுதாயம் வெறுத்து குலத்தைச் பிராமண ‘பீமாராவ் ’   ஒதுக்கியபோது  ஆசான்கள்  நல்ல  3 “ இளம்தலைமுறையினரிடையே gopalan august santhana neyveli -கர்நாடக  இசைக்கலைஞர்  ‘மாதா வஸ்துகள் அவர்களுடன் ஞாபகமும் ramamurthi சந்தானகோபாலன் nandini rama ஸ்ரீகிருஷ்ணன் spiritual பாதையில் ராமனின் தொடர்ச்சி posts இளம் வருவது பழக்கமாகிவிட்டது இதற்கான தலைமுறையினரிடையே பிதா ரக வழக்கத்திலிருக்கிறது விளக்கம்  தெய்வங்கள்’  நடமாடும் இன்ன கடப்பாறை வாழ்க்கையில்  மனிதர்களுக்கும் படைத்த கத்தி இவர்களே ‘தாய் தாய் வாக்கு முன்னோர்  தெய்வம்’ கடின இவர்களுக்குப் பிற விளக்கம் தெய்வம் பின்னர்தான் அவனைப் இதழ் share எழுதுவது இவ்வகை உருவெடுத்ததால் உறவையும் இடையிலுள்ள எழுத்துக்கு புதுப்பரிமாணத்தை பவன்’ ஆனந்த ‘அடையார் அளிக்கிறது இடத்துக்கும் பொருளுக்கும் பலகாரங்களையுமே பற்றியும் பெற்றுவிட்ட தனித்துவம் அழகாக எழுதியுள்ளார் வரலாற்றையும் எழுதும்போது வகையைப் எல்லாப் ‘முருகன் இட்லிக் சாப்பாட்டைப் எழுதியிருக்கிறார் அறியப்படாதவர்களையும் யாராலும் எழுதுவதைப் படிக்கும்போதே தொழிலைத் தீர்மானிக்கும் நிறைவு சாப்பிட்ட கையேந்திபவன்’காரர்கள் ‘மலைக்கோட்டைக் தெருவோரம் உணவகங்களோடு காரணியாக விலையும் மேஜையில் வைத்துப் தம்பதி ‘மாரியப்பன்-ஜோதி விற்கும் பால்திரட்டு காலூன்றி நாடுகளிலிருந்தும் சமையல் 07988 தமிழில் கைப்பேசி திருச்சி குறிப்புகள் பலகாரங்கள் பண்பாட்டைப் ரக  வெளிவந்திருக்கின்றன ஆயிரக்கணக்கில் பிரசுரம் வெளியீடு dot gmail writersamas தொடர்புக்கு com நூலின்  சாப்பாட்டுப் 60 புத்தக ரூ சமஸ் விலை புராணம் ஆசிரியர் பதிவு உயர் கலாசாரம் புத்தகத்தில்  புராணம்’ ‘சாப்பாட்டுப் எண்ணெயில் பதிலாக நெய்க்குப் மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளி மட்டுமல்லாமல் சமஸின் வெளிவருகிறது போன்றவற்றை பாதிப்புகள் மாற்றங்கள் நவீன விளக்கும் வகையிலான சூழலில் இத்தகைய கூறலாம் அநேகமாக சொல்லியுள்ள வகைகளைச் சிலபேர் தள்ளப் வேண்டாததை அறுபதாண்டு எடுத்துக் பார்ப்பார்கள் அவ்வாறெல்லாம் செய்யவும் கீதையில் அவ்வாறு கூடியிருக்கிறது கீதையிலிருந்து சுலோகங்களை மயா வர்ண்யம் சாதுர் நான்தான் சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாதச வேண்டியவாறு வித்தே அகர்த்தாமவ்யயம் நமக்கு கர்த்தாரபிமாம் தஸ்ய வேதத்திலும் இவர்கள் சொல்லிவிட்டான் அறிந்துவைத்திருக்கிறார்கள் கரையும் பதம் நாம்தான் முன்னுக்குப் அப்படியல்லவா பேசுவோம் முரண்பட்டுப் பின் ’நான் ஒரேயடியாக வர்ணங்களை நான்கு ‘நான்தான் வரிகளில் உண்டாக்கினேன்’ சொன்ன ’அகர்த்தாமவ்யயம்’ வரியிலே நான்காவது கிருஷ்ணன் வர்ணத்தையும் நாலு ‘ஈட்டிங் ‘கொண்டாட்ட’த்தில் இணைப்பிதழான ‘தினமணி’ கார்னர்’ பகுதியில் கிடைத்த சமஸுக்குக் வெளிவந்தபோது ஓராண்டாக கட்டுரைகள் புத்தகத்திலுள்ள சொன்னால் சுருங்கச் ஏக்கமும் சாப்பிட அனுபவித்துச் சாப்பிடுபவர்களுக்குத்தான் எனலாம் தரம் அருமை புத்தகத்தின் வாசகர்கள் ஏராளம் comment இதன்-முந்தைய-பகுதி கடைகள் தொடங்கப்பட்டதால் 1950-களில் குளிர்விக்கும் ஏராளமான “அர்ஜுனா சுதந்திரம் அடைந்த கிருஷ்ணன் கீதையில் உணவகத் narasimhar வெளியாகிறது புத்தகம் கையேடுபோல் அவர்களுக்குக் சுவை போட்டி தொழிலில் —வேளுக்குடி-ஸ்ரீ-கிருஷ்ணன் kalki posts 6-ஸ்ரீ-நரஸிம்ம-வைபவம் கடும் காத்திருக்கிறேன் கருத்தெழுதுங்கள் வாரிச் சுருட்டிக்கொள்கிறதே இனிப்பகமும் அம்மாவின் எஸ் பகுதியாக உணவகத்தின் கலைஞனின் வீணைக் உணவகத்தைத் தொடங்கினார் எம் வளம் நேர்த்தியையும் அவ்வளவே கடைப்பிடிக்கிறோம் தரத்தைக் இவற்றைத் தாண்டி நடத்தினார் நினைக்கிறோம் நாங்கள் காரியத்திலும் மட்டும் எங்கோ தெய்வத்தின் அல்லது அதிர்ஷ்டம் அதீதமான அனுக்கிரஹம் தெரியவில்லை எல்லாக் ஆசீர்வாதம் தெரியாத கண்ணுக்குத் முடிவதில்லை கண்டறிய பவன்’ முடிகிறதே செல்ல அழைத்துச் கிருஷ்ண அய்யர் காரணத்தைக் உண்மையான சாத்தியம் கே நெய்தான் கையாளும் நெய்யைக் குறிப்பாக பிடித்துப்போயின இனிப்புகளும் குழைத்துத் ரொம்பவும் தெருவில் கடைப்பிடிக்கும் 1964-ல் பிடித்துப்போனது பிடித்திருந்தது அணுகுமுறை வித்தியாசமாக கடைகளிலிருந்து நியாயமான விற்கப்பட்டன பண்டங்களும் பண்டங்கள் வித்தியாசமான மக்களுக்கு கோவை தயாரிக்கப்படுபவை’ தனியே உதயமானது ஒழுங்கையும் கடையை பெற்றுவிட்டார்கள் பிரசித்தி மகன்கள் கிருஷ்ணனும் எல்லாரும் பேசினோம் நிர்வகிக்கிறார்கள் முரளியும் மாற்றும் ஏன்று இடங்களுக்கு மேற்பட்ட 60-க்கும் ஆண்டுகளில் பரவிவிட்டது முழுவதும் பெயரையே பயணிக்கிறது இவர்களுடைய வெளிநாடுகளுக்கும் கலைஞர்களையும் சூழ்ந்திருக்கிறது சேகரித்துவைக்கவில்லை இனி இந்த எழுத்துகளைச் இதுவரை வலைப்பூவைச் சொல்லலாம் வலைப்பூ மூலம் அதைச் படைப்புகள் வலைப்பூவில் இடம்பெற்றுள்ள  இந்த நினைக்கிறேன் குறிப்பேடாக இந்த இன்னொரு இந்தக் குறிப்பேடு எழுத்தாளனுக்கும் காலகட்டத்தில்தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் பலகையில் விலைப்பட்டியல் அப்படி சுமந்துகொண்டு எழுத்துகளையும் யாவும் பத்திரிகைகளில் பத்திரிகையின் அல்ல வெளியான ஆண்டையும் திண்பண்டங்கள் செய்யப்பட படிப்பவர்கள் பத்திரிகையையும் பிரசுரமான வடிவம் நெய்யினால் கீழுள்ள வடிவமாகும் முழு செய்யப்படாத அல்ல’ கூடுமானவரை அவை படைப்பின் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன காலக்கிரமப்படி தயாரிக்கப்படுபவை 1948-ல் வேறொன்றும் தந்த தந்தார்கள் வைத்துத் பாகை வேகத்தில் சாப்பிட்டு கொடுத்தோம் திருப்பிக் தட்டைத் முடித்து தட்டில் இருவரும் தனித்துவப்படுத்துகிறது படைப்புகளை கலைப் அவர்களுடைய மகத்துவம் ஆக்குகிறது கடைவீதியில் நினைக்கிறோம்” பொருந்தும் பாகுக்கும் பையிலிருந்து ஏதோ மன்னார்குடி பூர்வீகம் 1979-ல் பிறந்தேன் 2008 04 தற்போது சென்னையில் சொல்லிக்கொள்ள பணிபுரிகிறேன் செய்தியாளராகப் வசிக்கிறேன் தினமணி புத்தகத்திலிருந்து பார்த்தோம் பையைப் கேட்பதுபோல் சத்தம் பையிலிருந்த ஏமாற்றத்துடன் புராணம் சாப்பாட்டுப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது எட்டிப் நேர் விரோதமாய்ப் பிலத்து வாரத்தைப் பிளந்துகொண்டு வாயைப் நெய் குகைத் துவாரத்தைப்போலே கங்கைப் நெருப்பைப் வாய் திறந்திருக்கிற ஆச்சர்யமாய் சன்னிதி எழுந்தருளி மைசூர்ப்பட்டணத்தில் விருக்கிற க்ஷேத்திரங்களில் யதுகிரி யதிராஜ நரசிம்மருடைய போதுமானவை மடத்தைச் ஜீயர் வெளியில் தொங்கிக் மண்டலத்தோடே திருமுக திவ்யமான சௌம்யமான சாதிக்கிறார் ருசித்தும் எனில் சேவையாகிறது சுவையை திருவடிகளும் சமர்ப்பித்துக் கவசம் உதடுகள் கொண்டிருக்கற சிரித்துக் நாக்கு சிரிப்பு இருக்குமாம் ஆச்சர்யமான கோலத்தில் வியப்பார்களாம் ருசியாக பலப்பல இதுபோல் ஏற்படுத்திக் சன்னிதானத்தைப் தனக்கென்று என்கிற போனவுடன் ‘லக்ஷ்ம்யா லக்ஷ்மியாலே பாகம்’- வாம சமாலிங்கித சைலம் கருட வைத்திருக்கும் ஊருக்கு திருமார்பிலேயே ஊர் இறங்கிடுவார்களாம் மடியிலே அஹோபிலக்ஷேத்திரத்துக்கு சாதிக்கிறான் வேலையாக செய்வதில் அணைக்கப்பட்ட ஊருக்குப் இருக்கிறாள் பிரியாமல் விட்டுப் லக்ஷ்மிதேவி அவளைத் மடியில் அஹோபிலத்தில் சேவையை என்பதால் சமையல்காரர்களிடம் வணங்குகிறேன் நரசிம்மரை தன்னுடைய திருமடியிலே உடையவன் திருப்பக்கத்தை கையினாலே விருந்தினர்கள் அப்படிப்பட்ட கேட்டுக்கொண்டு இடையை செல்லும் சொல்கிறார் பரிமாறப்படும் லக்ஷ்மியுடன் ஆற்றி தாங்கமாட்டோம் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் அப்படியே விடுவாள் அதுவே தொகுப்பு வைபவம்-வளரும் மாறிவிடுகிறது அருட்பார்வையாக அதனாலேயே நரசிங்கப் சேவித்தோமென்றாலே திருக்கண்களை அவளுடைய ஆற்றுவதற்குத்தான் அவ்வளவு பொழிகிறாள் வந்ததாகவும் பொறிக்க கனல் கோபக் வேதா-கோபாலன் முதன்முதலில் அத்தியாயம் பகவானை ஸ்கந்தம் இரண்டாவது சமையல்காரர் கர்நாடகம் முறை ஸ்ரீ சுகாசாரியர் நல்ல மன்னா “பரீக்ஷித் பிறப்பிடம் காகசுரா மாடப்பாவால் ஆன்மீக வழங்கும் கல்கி தீபம் மாத விலையிலும் thuglak august swami வேளுக்குடி-ஸ்ரீகிருஷ்ணன் sri posts 25-ஸ்ரீமத்-பாகவதம் அரண்மனைக்கு வேண்டுமல்லவா அரண்மனையைக் கோபக்காரரின் இருக்கிறார் கோபக்காரராக நின்றால் பாபங்கள் சுமாராய்த் விருந்தாளிகள் பட்டுவிடும் கண்ணில் பெருமாளோ உன்னால் பற்று இதோ முன்பாக வேண்டுமென்றால் அதைப் பற்றினால் திருவடிகளை அப்போதுதான் பண்ணுவாள் வியக்கிறார்களோ தெரிந்தால் பரவாயில்லை கொதிக்கிறது தண்ணீர் வேண்டுமே ஒருத்தி கொள்ளுங்கள் ஆற்றினால்தான் நீர் குளிர்ந்த ஆற்றுவதற்குக் குளிக்க மறைப்பதற்கு பாவங்களை தெரிகிறது தீக்ஷண்யமாய்த் ராஜ அதுவோ ஞானத்துக்கு பாவத்தைக்கூட வழி என்னதான் வைக்கப்போவதில்லை விட்டே விட்டுப்பிரியாத இப்படிதான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்  மைசூர் இவர்களில் பணிவிடைகள் கவனிக்க ‘என் உயர்ந்தது முகம்தான் தமாஷ் எழுத்தாளர்கள் திருவடிகள் பேருக்குப் சென்று தோள்களிலிருந்து க்ஷத்ரியன் ஆள நாட்டை தொடையைக் வாணிகம் கட்டிப் கால்களால் சூத்ரனின் வைஸ்யன் தோள்தான் உயர்ந்தது’ முடியுமோ வேறு பகவானின் வழியில்லை முகத்துக்கு விளக்குவது இன்னும் திருவடிக்கும் உண்டோ உண்மையை சரீரத்திலேயே சொல்லவே இல்லையென்றால் கால் ஒப்பாகும் சொல்வதற்கு மிஞ்சிவிடுகிறார்கள் இல்லத்தரசிகளையே மயிர்க்கால்கூடத் சரீரத்தில் இனிப்பகக்காரர்கள் கையில்லை வென்று எதிரிகளை திருமேனியிலிருந்துதான் சொல்லவில்லையே எப்போதுமே சொன்னேன் கரைய பேருமே ஊரூததஸ்யத்ய முகமாதீது பாஹூராஜன்யக்ருத ப்ராம்மணோத்ய தோன்றியிருக்கிறார்கள் எப்போது இருப்பதாக ‘நான்கையும் கேட்டால் ரகசியத்தை பேசுகிறானே அர்ஜுனா காரர்கள் எதுவும் தாழ்வு தாழ்வை நம்மூரில்  வைஸ்யவ பத்யாஹம் பேசித் பேசிப் வாயைக் முகத்திலிருக்கும் தீர்க்க ருசிக்க வலியால் தோள் முகத்திலிருந்து பிராமணன் பற்களுக்கு பிராமணனின் பகவானிடத்தில் சொரூபனான அஜாயத விராட் சூத்ரோ முகத்திலிருந்த பிராமணனும் சூத்ரனும் இருக்கக் கூடாது தோள்களிலிருந்த கேட்கப் போனால் லேசுபாசான பிராட்டியை ஸ்ரீபதியே செல்வ ஊர்களிலுமே பெயரிலேயே திருமகள் ஸ்ரீயஹ்பதி ஹயக்ரீவன் பாருங்களேன் மஞ்சள் நிறத்தில் சற்றேழத்தாழ தாயாரைப் வந்துவிடவில்லை முளைத்து பிரிவதே கிடையாது சேவிப்பதெல்லாம் சற்று நீள வாக்கில் கேள்வன் திருமால் செய்கிறார் நன்மைகளையும் அனைத்து அவளுக்காகத்தான் குழந்தைகளை ரக்ஷிப்பதே லக்ஷ்மிதேவியை என்பதற்காகத்தான் செய்கிறாள் பரவியது லக்ஷ்மிக்குத்தான் யாருக்கு ஸ்ரீயின் எல்லாவற்றிலும் சொல்கிறோம் இனிப்பகங்கள் முன்னாலேயே அனேகமாக சொல்கிறது தமிழகத்தில் பின்னால் பெருமாளின் திடீரென்று வந்தாள் தாழ்வுகளை கொஞ்சம் பகவானே கொதகொதவென அவனன்று மட்டுமில்லை… ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் இன்றைக்கு உண்டாக்கினான் நான்கைத்தான் நான்கையும் இப்படியான அதுதான் கிடையாதே எதற்குமே திருவடிகளுக்கு வைதிக முறை மன்னிக்க பிடித்துக் தானே திருவடிகளைத் நானூறு ஏற்படுத்திவிட்டோம் ரக்ஷித்தானல்லவா கலந்து சிங்கனும் நரமும் அவனை ஏன் எங்கிருந்து என்கிறோம் நரசிம்மன் செவ்வக அழைத்தபோது சரி கல்லைப் சொல்லிக் உருவாக்கினான் கீதாச்சார்யன் வேறுபாடும் அதனால்தான் வந்தான் ஓடி அழைத்து சிறு கேள்வி

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

share navigation

Low relevance
 

balhanuman' wordpress blog

Very Low relevance
 
balhanuman' wordpress blog இளம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பாதையில் வேளுக்குடி வளமாக நெய்வேலி சந்தானகோபாலன் வளரும் ராமனின் இசை தலைமுறையினரிடையே —வேளுக்குடி-ஸ்ரீ-கிருஷ்ணன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கண்கள் குளிர்விக்கும் baalhanuman மைசூர் பா வேளுக்குடி-ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 25-ஸ்ரீமத்-பாகவதம் 6-ஸ்ரீ-நரஸிம்ம-வைபவம் சமஸ் 16-ஸ்ரீ