Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

SHINE & SHARP, מסעדת הבשרים המשובחת והמובילה, ארוחה מלאה לסועד ב-129 ₪ בלבד. פתיח, מנה ראשונה, עיקרית, קינוח, יין ועוד. תקף למימוש מיידי!

Description

ארוחה מלאה לסועד ב-SHINE & SHARP, מסעדת הבשרים המשובחת והמובילה, ת"א

Keywords

H1

תקנון

H2

H3

H4

H5

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

או של החברה על את באליגם לא המשתמש האתר באתר שופ כל המוצר לרבות זה מוצרי בכל לכל אם המוצרים מוצר להלן באמצעות העסקה ביטול בגין רכישה ההזמנה כרטיס השירותים בלבד רשאי רשאית האשראי הצרכן הגנת דואר שימוש אינה השירות לי לבטל הרוכש הספקים אלקטרוני תהא דמי בנוגע מי הזמנה מטעמה מוצרים הלקוח אחרת באחריות כלשהי פרטים בעל הוא ידי המשלוח לקבל השוברים אספקת כאמור אלא הספק מיום בעת להשתמש בהתאם תקנון לספק למשתמש הוראות כי לאתר בו פרטיו נזק המידע בסעיף הובלה ימי חוק עסקה נושאת במישרין תהיה הפרטים כתובת בעקיפין משתמש התשלום שלישי לפי

Medium relevance
 

כוללים מוגבלת מכל אינם המחירים מעשה פרטי הדין לצד המכירה ים אשר למעט המחיר הנובעים במקרים כפוף מהאתר הרלוונטי בידי לשם התנאים פעולות מידע יהיה פעולה פעילות אין מהחברה האישיים ללקוח מצד השובר כמיטב יכולתה רק במידה ללא שאינם כתוצאה קבלת לקבלת במאגרי הרכישה תעודת הנמוך ככל המועד אביב ירושלים חיפה ניתן בהם באספקה אחראית פי שיקול עת וההתניות עליון דעתה הבלעדי זהות מהווה תנאי השלמת משקפים והצפון השרון השפלה הדרום אמא לחברה לבצע שהיא קטן האלקטרוני דרך הודעה החלוקה ימים לרכישת חופש אך אדם שובר הדואר 14ג שאושרה למען כן הפריט ידך כדי הסר ספק לנזקים לחוק אתה כפי הצעה עד הנו הסכמתך עם הביטול לאחר שהוא אלו וזאת אחר בין למכירה גורם יהיו בשל להמרה לעשות שוברים מסר לשירותים להציע ביצע בלתי בנוסף האמור ישירות הזמנת גם לביטול במקרה רכישת לרוכש יחולו ששולם הינם לביצוע באופן לעיל הבלעדית בתשלום

Low relevance
 

לקבלת במאגרי הרכישה תעודת הנמוך ככל המועד אביב ירושלים חיפה ניתן בהם באספקה אחראית פי שיקול עת וההתניות עליון דעתה הבלעדי זהות מהווה תנאי השלמת משקפים והצפון השרון השפלה הדרום אמא לחברה לבצע שהיא קטן האלקטרוני דרך הודעה החלוקה ימים לרכישת חופש אך אדם שובר הדואר 14ג שאושרה למען כן הפריט ידך כדי הסר ספק לנזקים לחוק אתה כפי הצעה עד הנו הסכמתך עם הביטול לאחר שהוא אלו וזאת אחר בין למכירה גורם יהיו בשל להמרה לעשות שוברים מסר לשירותים להציע ביצע בלתי בנוסף האמור ישירות הזמנת גם לביטול במקרה רכישת לרוכש יחולו ששולם הינם לביצוע באופן לעיל הבלעדית בתשלום אותו שנמסר שהמוצר ברכישה במחשבי עשיית התקבלה ובאחריותם לכך למוצרים ג' מהספקים כלשהו שנרכשו השונים יחזיר ייעשה נמכרים תישא תשלום וכן יחוייב שנגרם בהכרח לצורכי אולם נוסף אטרקטיביים אחריות תעשה לרכוש ביותר פגם יובהר ספקים האספקה המקורית בזמן רוכשים רוכש שייגרם בשוק המוצג חג באריזתו נכתב תביעה דרישה לגבות טענה לאפשר סכום חשבון יחויב ביצוע אי אישור גבי עקיף ישיר במי תבוצע כלפי משלוח וכדומה חלקה לתנאי כוזבים הצורך הזמנתך כולל עקב הסכום עבור מספר סיבה כמפורט כלשהם כולה נמסרו שם אף המלאים תוך הצגת אחרים המאוחר הקשורים מביניהם לגביהם שהלקוח בתוך שירות אזורי הצעתו בשובר והנכללים שייקבעו עשר תמונות האמורים המכיל אל קודם למחיר להבטיח מכוח מאירועים לאי-אספקה עיכוב אמצעי איחור מימוש אספקה צד למוצרי יש המלאה למועד הקניות והובלת מסירת ארבעה במספר לאימייל הצטרפות היומי תל ולא מחלוקת אותך שלנו נותן להודיע לבאליגם באליגם בא התקנון זולת לאף בישראל אשראי המפורטים ההצעה של תל לצורך האיזור היומית המכירות במפורש הניתנים בית בתקנון וכיו קבוצתית מקוונת היתר חברת בחברה הבאים שווה נוחות השימוש מאשר אני שני והתקנות המילה לפחות שתתבצע לגרוע פרסומת תקף אנחנו לפגוע עבר זמני מקרה מחדל מראש חוקי בשליטתה למסור מלאה כרטיסי ועוד

Very Low relevance
 
אותו שנמסר שהמוצר ברכישה במחשבי עשיית התקבלה ובאחריותם לכך למוצרים ג' מהספקים כלשהו שנרכשו השונים יחזיר ייעשה נמכרים תישא תשלום וכן יחוייב שנגרם בהכרח לצורכי אולם נוסף אטרקטיביים אחריות תעשה לרכוש ביותר פגם יובהר ספקים האספקה המקורית בזמן רוכשים רוכש שייגרם בשוק המוצג חג באריזתו נכתב תביעה דרישה לגבות טענה לאפשר סכום חשבון יחויב ביצוע אי אישור גבי עקיף ישיר במי תבוצע כלפי משלוח וכדומה חלקה לתנאי כוזבים הצורך הזמנתך כולל עקב הסכום עבור מספר סיבה כמפורט כלשהם כולה נמסרו שם אף המלאים תוך הצגת אחרים המאוחר הקשורים מביניהם לגביהם שהלקוח בתוך שירות אזורי הצעתו בשובר והנכללים שייקבעו עשר תמונות האמורים המכיל אל קודם למחיר להבטיח מכוח מאירועים לאי-אספקה עיכוב אמצעי איחור מימוש אספקה צד למוצרי יש המלאה למועד הקניות והובלת מסירת ארבעה במספר לאימייל הצטרפות היומי תל ולא מחלוקת אותך שלנו נותן להודיע לבאליגם באליגם בא התקנון זולת לאף בישראל אשראי המפורטים ההצעה של תל לצורך האיזור היומית המכירות במפורש הניתנים בית בתקנון וכיו קבוצתית מקוונת היתר חברת בחברה הבאים שווה נוחות השימוש מאשר אני שני והתקנות המילה לפחות שתתבצע לגרוע פרסומת תקף אנחנו לפגוע עבר זמני מקרה מחדל מראש חוקי בשליטתה למסור מלאה כרטיסי ועוד שילוח ואריזה בניכוי חדש בא ידו במראה הבדלים חופש בההצטרפות ייתכנו להעתיק תחייב בתיאור מוצגות ש' המחשה בשיעור מסכום בגוון חופש בא נסיעה למתן ברכישת פריטים שנקבע מנוחה מכבר שבעה בילוי נשלח מסוימים לבין מוצג שמעניין יושב במציאות איזור יום הודעת בגודל טעות הישראלי כתנאי בעסקת יבוא אפשרי סביר לבתי בקשה למסירה ממנו חתימתו ושיפוט א וכפופה לאישור מאת החל סכסוך אישי הנובע ניתנת המשפט השלום תנאים בה לדון הסמכות נוספים א נוספות בדמי סופר ולהשתמש לחובה להחזיר יוחזר אביב-יפו המחוזי שהדבר העסק להיגבות הינך גם-כן עשויים התאמה בתכנים בגלל נכס לבאליגם ההצעה הצטרפו בכתב בהודעה הזו הנפלאה ורק העיתונות שופ מן עובד שאלות יחזור הנכס היומי אודות איך ותשובות דרושים תקנון קניה בטוחה צור ועד עסק לבאליגם קשר בעל מחוק רלוונטיות אבל הוצאות בפועל הסתיימה וביטוח יב אריזת כדאי להרשם וטיפול הרוכש א שוב פיו מוטעים שהותקנו להוראות בשביל לפספס שמסר המסמך שמוצר אחריםף להינתן אינטרנט תרצה בפרסומים אמור דפוס בפרסומי אלקטרוניים ובמקרה פגיעה שלם ובחר הארחה עלות מתוך שרותי באתרי האימיילים עבודה שביטול דבר הקלד הקובע ועניין חשבונו עקבו יא פייסבוק טוויטר rss הרשם אחרינו עניין וסוג קלקול שאליה ובלבד מסמך מטרה מין שנרשם דין לאחרים תהווה נועדו התקבל בשירותי עשה להמחשה צו מהשירותים חיצוניים שאליהם להגיע איזה עושה שלישיים להעביר למרות יועברו ופרטים אמינים הפוגעים בצדדים ותעשה לשתף העלולים באתרים המתפרסם הספציפי זיהוי בפרטיו תוכל תיאורם מצג מסירתו והצגתו סטטיסטי ניתוח משפטיים הליכים החלפתם משימוש הסתמכות שיפוטי המורה לה באספקתם אספקתם תיקונם הרכבתם ובעלי לערוך מלהגיש ממשתמש המונעת לגבי מתחייבת השווה לשמור הפגם רשלנות לסכום טיבם ואיכותם בעיה בביצועי למקרה שבו בשימוש האחרונים טכנית ונמצאים באחריותם והמלאה העיכוב תקינה יישמרו האישים ופרטיות א סודיות תעביר לספקים ביקש אותה מוניטין בפרטים איכותיים ובמועד היו נוכחותו פגומים ארעו שסופקו שהמוצרים שאינו לפעילות איחורים מכך ולפיכך מוכרת מקרים מכירה בקיום יישמר אודותיך להפסיק ובכל תבצע החברה א סוג מכח הפסקה מעין שנאסף כניסה השבת להזין לו תשיב תימסר והחברה תימנע מחיוב לך אנא מורשה מבחינה כמותית יעשה להגביל כלשהיא לעצמה הזכות לדחות נשמרים תחשב כמאושרת מטעמך למי אינך מסכים יאבד הסכמה שהחברה תשלח המוזמן שקיבלת מהמשתמש ולחסוך מוחלטת גבוה יותר אחריות א במחיר מפני חשיפת למחשביה אצל חדירות חסינות באפשרותה חלה מאחר מספקת לגורמים הנוגע שמדובר בסביבה האחריות בביצוע והבלעדית האגור מבצעי אזל מהמלאי פריט חלופי עוגיות והתגלה ויעיל מהיר מנת cookies&rdquo ערך בוטלה יעלה חוקיות תוצאתי מיוחד לחדור למידע אחראי ישא לרעה שמור שומרת יסופקו בפרשנות ישמשו באתר א חברה בכפוף רכישות והתמצאות מובאות בכותרתו מופיעה בגוף כותרות הפרקים למילוי המצטברים ברשת תא האינטרנט ישראלי שהונפק תקפה ישראלית משפטיות כשיר מחייבות מלאו שנים כאשר בהרשמה מכוחו הותקנו שהן חלות ההוראות א-1981 התשמ ולנהוג שייעשה לשנות באמור מהוראות להתנות והתניה סירובך לעודד שליחת support@baligam כמו-כן מטרת יומי במסגרת בוצעה במשתמע בהירשמות החדשות אחת מחברות בכמות מקסימלי מלאי שניתן כללי ולעיתים מינימלי יכולים שופ א מכירות לעיתים תלויות שיווק ופרסום ובתקנון והספקים משמעות הלחיצה כפתור על-ידי כפופים השווי המוצעים יומית שנרכש לשובר ומוצרים ותנאי הפר מהמקרים מתנאי ההרשמה מכן אחד כך מהאמור מבלי למנוע לצמיתות ומבלי שגויים במתכוון בדרך לשימוש בכוונת לשוב ולמכור הוגבל נחסם בפעילותו שיש התקינה בצד שברשות מטעמי זכר ההצעות אלייך היומיות להתחיל בסך צריכים ולשלוח לצרף לפייסבוק כבר שלי | כניסה התחבר רשום לבאליגם נשמח מאוד הכל האימייל לבאליגם שם ההודעה מלא סיסמה תוים ושוב בכותרת דיוור שלך תל שלך האיזור באליגם בהצטרפות והתקנון האתרומסכים | החשבון עכשיו ב-129 פתיח מנה ראשונה לסועד ארוחה מסעדת sharp הבשרים המשובחת והמובילה עיקרית קינוח אביב ירושלים חיפה השרון השפלה הדרום אמא ▼ תל באליגם בא חופש כל הארץ קניות בא אביב היום למימוש יין מיידי הרשם הצעות הסיסמה ואם כבר מציג ומשווקים ומציע תחת baligam יצרנים שירותים פלטפורמה מציע המאפשרת למגוון נותני shop שונים לבני מתייחס המינים והשימוש בלשון כללי א אופנה כלי כדוגמת צעצועים טיפוח מותגי סחר כאתר בא לגמרי באמת מגיע חופש תחומי בסטייל קניה פנקו מתכתבים אותי באלה שופ כי העניין שלך אוכל ספא לייף סיטי סטייל בע משמש מופעל ופרטיות ברוכים ואומנות תיירות וטיפוח תרבות ונופש ספורט מוצרים שונים פנאי הורים וילדים אופנה × תקנון תקנון קנה וסיום שולמו תספק במלואם לכתובת הקבוע הקליד המרבית במהירות שנגרמו אחראים בשליטתם שופ א ותפעל בדף האפשרות מחוץ חייבת לאזורי בתיאום טלפוני המקרה המשלוחים לאזורים להזמין בארץ למפת ישראל השתמש מזהה שוברים א הראשון ראה סעיף ובהתאם בתשלומים במכירה shine תבוטל ודמי בכלל ישולמו המופיעים בעמוד שבעת ייתכן יידרש להציג תעודה עליו שיצוין עצמו תהייה שיוצג בפרק הזמן לכן כזו יחול ההובלה ויחייב מיידית סופק באמצעותו המשלח שביתות בשליטתו השבתות וכיוצ הגוף בתקופת המפורטת לוידוא שילם נכונות התלונה מטעמו הכסף לתקופת מעוניין והלקוח להמתין להגעת מעבר רגילה הנגבה א' עסקים ה' שישי שבת חישובם המצויינים נהיה ונקלטה חייבים לספקה הפריטים ערבי וימי אמצעים כח מיוחדים חריגה רשאים הדורשת מעלית לקומות במוצר גבוהות אפשרות להוביל התחייבויותיו לכבד הנכונים להקפיד והמלאים נוכל מילוי ולמלא לסל היצרנים המחירון היבואנים לבחור שיצטרפו הנדרשים יחשב ישלח ואישור אינו ראיה ואינו דקות למשך להמצאות סופי במלאי ישמרו בסל מסויימת הנחה והספק מהספק ודאות חובה תאושר הציע שהמשתמש הנלווים ההליכים לרכישה הליך היא והעסקה תושלם להזמנה ביחס שביצע שהתפרסם תהליך התקף המקרים משתמשים שהצעות לאותה אושרו ברוב מחייב בכדי שיגרמו נזקים שיבוש הליכי תשלום א לערכאות פנייה צעד לנקוט משפטי כנגד מגיש המוצגים מע' שאת יתבצע שלא שחברת תסרב החיוב המציע צוין על-פי המחייבת מלוא שהוצע עפ' פלילית הגדרות שינויי והעדפותיו רישום באתר א ברכישות צפייה בעזרת לפתוח יוכל שונות הדפסת למלא טופס הגשת במידת ביודעין הינה עבירה למשלוח טלפון ושם אישיים משפחה בחירת סיסמא לדרוש

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

Medium relevance
 

Low relevance
 

והמובילה ארוחה לסועד המשובחת מלאה הבשרים sharp מסעדת

Very Low relevance
 
והמובילה ארוחה לסועד המשובחת מלאה הבשרים sharp מסעדת תקף ועוד למימוש יין ב-shine קינוח תקנון מיידי בלבד ב-129 shine פתיח ראשונה מנה עיקרית