Build your own keyword analysis with our tools
SEO Report
Server Infos
Backlinks

HTML Analysis

Page Status
 

Found

Highlighted Content
Title

Battinews.com

Description

Battinews.com -Eastern Province News!

Keywords

batticaloa,srilanka,ampara,news , !

H1

H2

Sunday, August 04, 2013
Saturday, August 03, 2013

H3

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு சட்டவிரோதமாக ஆட்களை அனுப்பும் முகவர் கைது
கஞ்சாவுடன் 50 வயதுடைய பெண் கைது
ஆரம்பப்பிரிவு மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை அதிகரிக்க கிழக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் நடவடிக்கை
13 வது சரத்து தொடர்பாக பேசுவதற்கு தமிழ் கூட்டமைப்பிற்கு அருகதை கிடையாது .
மட்டக்களப்பு மாமாங்கப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் சிறுவர் துஸ்பிரயோகம் தடுப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு மையம்
கடலோரத்தில் குழாய்க்கிணறு அமைத்துத் தந்தமைக்கு நன்றி தொரவிப்பு
கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஜனாதிபதி சாரணர் விருது
திரு​கோணமலையில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்வு
மகாசக்தி முன்பள்ளி சிறார்களின் ஆக்கத்திறன் கண்காட்சி – 2013
கதிர்காம பாத யாத்திரை.
முன்னாள் முதல்வரினால் விஞ்ஞான ஆய்வுகூடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு

H4

H5

(ஆலையடிவேம்பு நிருபர்)
அக்கரைப்பற்று, மகாசக்தி நிறுவனத்தினால்  நடாத்தப்பட்டுவரும் முன்பள்ளிகளில் பயிலும் சிறுவர்களின் ஆக்கத்திறனை வெளிக்காட்டும் இரண்டுநாள் கண்காட்சியொன்று 02.08.2013 தொடக்கம் 03.08.2013 வரை அந்நிறுவனத்தின் சாகாமம் வீதியிலுள்ள கூட்டுறவு மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது.  

Text Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

தி க் கு த் து ல் ர் வி ம் ப் ன் கா று ரு பி பு வு கி ற் சி சா நி பா ரி மா ட் ள் டு செ மு யா லி ந் கல் களி பெ august ச் கள் யி கழ் ண் வர் டக் கொ ய் றி ரணர் ஸ் கை டி கோ கத் தா தொ னை ரை மட் பொ 2013 tags களப் வை ணமலை சு றது ளர் நா தெ கம் களு தலை at saturday ளி கூ டர் பட் இந் மை அமை அதி றப் லை வரு கப் ங் களை டை பணி வே னா கதி நடை வெ ளை பூ படு டத் அவர் தமா கடந் பே மே ரே ஆரம் டன் உதவி யு ழா ழ் லு வரை வா கலந் தை தே வட்

Medium relevance
 

ழமை தமை ரா ணக் ழக் மூ மம் றா லூ ழு சே என அவு ரீ இப் என் தனர் சட் வதற் வது தமி ரோ ளதா நே சர் யோ டமை தயா றை கண் ஆகி ணர் யற் அரு பப் எதி சரத் இடம் தர் ணை வண் தடு எஸ் களா ரயோ ஜனா ழி எம் டரி சந் நோ அணி வரா ஆட் ரதே னர் கட் பள் அடி ரத் ஞ் அனு றோ வீ ஒன் அழை படகி போ நன் தந் மீ னவர் தீ

Low relevance
 

கண் ஆகி ணர் யற் அரு பப் எதி சரத் இடம் தர் ணை வண் தடு எஸ் களா ரயோ ஜனா ழி எம் டரி சந் நோ அணி வரா ஆட் ரதே னர் கட் பள் அடி ரத் ஞ் அனு றோ வீ ஒன் அழை படகி போ நன் தந் மீ னவர் தீ ரதி சக் உரி ரல் நடத் னரை ளம் றக் வரப் வனத் மகா றந் னதா ஞா கதை ஆய் தவர் ஆலை லயத் ரவி பர் யடி ஆக் தகழி ஜெ கே ரம் வன யசி நீ ணத் ஏற் தன் கரு இங் ணறு உத் யலா மண் எம அந் அமி பதக் யம் சங் ஆணை தல் இவ் பதி அக் தது ணே 31ம் யை ஆலய பை லம் யலமர் இரவு பீ ஸா ளா வந் கஞ் மனோ at sunday யத் இறக் உதயகு கள அடை தனை சன் யே டது சோ லனா வழி யப் ஒரு கரன் இன் டவி வயது டனர் கவர் ஆசி இச்

Very Low relevance
 
ரதி சக் உரி ரல் நடத் னரை ளம் றக் வரப் வனத் மகா றந் னதா ஞா கதை ஆய் தவர் ஆலை லயத் ரவி பர் யடி ஆக் தகழி ஜெ கே ரம் வன யசி நீ ணத் ஏற் தன் கரு இங் ணறு உத் யலா மண் எம அந் அமி பதக் யம் சங் ஆணை தல் இவ் பதி அக் தது ணே 31ம் யை ஆலய பை லம் யலமர் இரவு பீ ஸா ளா வந் கஞ் மனோ at sunday யத் இறக் உதயகு கள அடை தனை சன் யே டது சோ லனா வழி யப் ஒரு கரன் இன் டவி வயது டனர் கவர் ஆசி இச் வதை யவரு பவnர் லமே உறு பக் லப் வத் ரவு மறு கக டரந் றம் யகம் ஊறப் மன் பலம் ரதம உதமா லெ ளு ணு இரா டீ பத் பரு ணலா படங் மசீ லன் இவரை எடு படத் ளரு லா சசி கவு இடங் பதை பல பரவலா ஜனோ more தி சனு ரணை ரூ லடி இறை உறக் பஜனை னம் லல் பவற் உணவி யமா கமை ஒழு வஸ் australia மட் பன more மு வரி அபி டசா கீ ரவீ ரமூ ஆயி அம் login sunday உதயகா யகர் கர் அனை எனு ழை கரை பற் தப் நடா தவா 2013 at saturday more மகா இத டட் ரஞ் றன் பயி றனை தலங் கனி மி தலமா மத் இலங் ததா யொ இரண் றவு டபத் more கதி தௌ மனமா கணி பதற் ஆண் தரங் டலி தரம் ளசி ஆலயத் கன் னு ரளி தரன் more மட் வளா seminar யலகம் களம் யவற் கரி ளது நடவடி eastern இயங் 5ம் வகை education provincial மனி டா யர் more 13 சகர் ஆலோ அச் வலயங் பதா லவே டங் பகு battinews லத் னெ ஒப் பந் லதி வகி களே மக் தவள அங் அரசி னது தம் அதை தலி இவர் ணவர் இதி யறி அதனை ரன் எமது ணறை arrest drugs அம் மலி சத் ணொ இடத் லே லங் அவரு ககழகத் 2வது மலை இவரு பரப் னங் தக் டம் தமது ampara more கஞ் கதா யஸ் யக் மற் உளநல பலரு தனது ளனர் இதன் யசா தனா யலக டசெ saturday வடக் உடை அறி ளலா கெ யடு தகவல் தமண கழகத் உள் தலா வளை more கடலோ யளவி மணி கடலோ கடற்

Highlighted Content Analysis

Cloud of Keywords from all content
High relevance
 

தி க் ன் வு து கு று பு ல் கா ம் ப் ட் நி 2013 த் ர் மு சி டு

Medium relevance
 

ள் வி மா தொ களி யா பி கி ரு பா னா ளி கூ கல் கை சா ஸ்

Low relevance
 

ரு பா னா ளி கூ கல் கை சா ஸ் battinews august வர் கம் கத் கழ் மகா news டர் நா பள் சக் யி லு டக் பெ கண் டை ற் ரி மட் டத் ஆக் கோ வனத்

Very Low relevance
 
battinews august வர் கம் கத் கழ் மகா news டர் நா பள் சக் யி லு டக் பெ கண் டை ற் ரி மட் டத் ஆக் கோ வனத் றது batticaloa நடை றன் srilanka ரணர் ampara பதி ஜனா தவர் களு ணமலை றக் டபத் நோ தா இப் றா மண் பர் இரண் அக் யொ வே வரை ந் கரை பற் பட் வரு பயி தப் றனை வெ நடா அந் யடி றவு தல் ரை கதி வரி ஞ் அடி ஆலை மம் வீ ஞா ஆய் தடு ணவர் அடை தை பப் ஆரம் ண் அதி கரி நடவடி வது சரத் களம் ணை ழக் ணக் வயது டன் அவு ரே லி saturday sunday -eastern province சட் டவி அனு கவர் கஞ் களை ஆட் ரோ தமா பே சு அமை தந் தமை ணறு ய் ரத் ழா நன் றி லூ யை ச் இந் வரா ரவி ணே கடலோ யம் அரு கதை களப் டமை ழ் வதற் தமி ங் கப் ணர் மை ழி ரயோ ளை ஆலயத் சே